18:08
Comentarii Adauga Comentariu

Lituaniană srau-

sraubimas

sraublė

sraublys

sraubti

sraubulė

srauja

sraujanosė

sraujanosis

sraujas1

sraujas2

sraujažolė

sraujingas

sraujymė

sraujynė

sraujuma

sraujumas

sraujuotas

sraujus

sraumė

sraumingas

sraumuo

srauna

sraunanosis

sraunas

sraunė

sraunėti

sraunima

srauningas

srauninkas

srauninti1

srauninti2

sraunis

sraunokas

sraunuma

sraunumas

sraunus

sraupti

srauta

srautas

srautingas

srautingumas

srautinis

srautis

srautus

srauzdė

sraužolė



sraubi̇̀mas sm. (2); N → sraubti

stream of sm (2); N → flow.

sraublė̃ sf. (4) 1. LKAI264(Šlčn) žr. straublė: Sraublė̃ būna po lietaus Dv. Graži sraublė̃ iš marių tęsia vandenį Dv. 2. Š, NdŽ menk. burna, snukis: Gausi sraublė̃n kočėlu Š(Grv).

swan sf. (4) First MAL I264 (Šlčn) see. Strap: The Snake is in the rain for two . Beautiful stream from the lagoon continues with water . 2. Š, NdŽ cod. mouth, muzzle: Gaus slobilny kočėlu Š (Grv).

sraublỹs sm. (4) NdŽ žr. straublys

sraublỹs sm. (4) see NdZ straublys

sraũbti, -ia, -ė Jn, K.Būg, J, Rtr, NdŽ, KŽ, Dv; N žr. sriaubti 1: Tesraubiu, meldžiu, iš to raudono [valgio] Ch1Moz25,30. apsraũbti, -ia, àpsraubė; CI252, Krz39, Sut žr. apsriaubti 2: Kančios ir sopuliai kaip gimdančiosios moteriškės suims ir apsraubs visas žmones DP14. Visas žmones dėl grieko apsraubė SE52. įsraũbti, -ia, į̇̃sraubė JI554 žr. įsriaubti 1. išsraũbti, -ia, i̇̀šsraubė Š; N žr. išsriaubti 1: Išsurbt, ižsraubt SD414.

sraũbti, -ia, cat Jn, K.Būgos, J Rtr, NBR, KZ, Dv; N see Crumble 1: Tesrabi, I pray, of that red [food] Ch 1Moz 25.30. to conceive of, that is , an old woman; C I252, KRZ 39, Sut see. Cover 2: Predators and donkeys like women of childbearing will swallow and flood all people. DP 14. All people on the thunderbolt embraced SE 52. to impose, that is , to the crust J I554 see enter into 1 to get out of the way ; N see Cut off 1: Stir, crush SD 414.

sraubulė̃ sf. (3b) LKAI182 žr. sraublė: Sraubulė̃ semia vandenį iž marių Šlčn.

sloop sf. (3 b ) MAL I182 see. Shroud: The broom breaks up water from the shores of Šlčn

sraujà sf. (4) Š, DŽ, NdŽ 1. LVIII1081, L, BŽ561, KŽ(Ds), Rs žr. srovė 1: Jau nebereikia irklų: srauja sugriebė valtį ir neša rš. Didmarėse vanduo netelkšo …, bet plačiomis … sraujomis traukia TS1897,11. Lietuviai gula į Sambiją tarsi kaip srauja, kuri pagavusi vis bogena su savi S.Dauk. [Pabėgėliai] plaukia, vilnija šitaip iš vakarų į rytus lyg didelė upės srauja Pt. ǁ Srauja kraujo ant lankos pražydo Vaižg. Par … veidą plaukia prakaito sraujos TS1897,2. Teka ašarų sraujos rš. | Paleido iš burnos dūmų baltą sraują TS1904,1. 2. Sr žr. srovė 3: Veltui mojuotumei pakeldamas vėjo sraują: srauja tik labiau svilins veidą Vaižg.

ilustrare stream sf (4) S, D , NdZ În primul rând LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs vezi. curent 1: Nu mai este nevoie de vâsle: fluxul capturează barca și poartă rh-urile. În Didmar, apa nu se varsă ... dar în mare ... fluxurile atrag TS 1897,11. Lituanienii merg în Zambia ca și cum ar fi un curent care se înrăutățește cu S. Dauk. [Refugiații] navighează astfel, de la vest la est, ca un mare flux de râu Pt. Ã În Vaižg se înfloreste inundatii de sânge pe arcuri. Fața feței curge prin TS 1897,2. lacrimile curgându sraujos Rs. | Eliberat din gura gazului de fum din gură TS 1904,1. 2. Vizitați -vă curent 3: Când vine vorba de trezire, va ridica fluxul vântului: fluviul va fluiera doar pe fața ta .

stream sf (4) S, D , NdZ First LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs see. current 1: No need for oars anymore: the stream captures the boat and carries the rhs. In Didmar, water does not spill ... but in large ... streams attract TS 1897,11. The Lithuanians go to Zambia as if they were a stream, which is getting worse with their S.Dauk. [Refugees] are sailing, like this, from the west to the east as a large stream of river Pt. ǁ Flood of blood on the bows flourishes in Vaižg. The face of the face is flowing through the TS 1897,2. Flowing tears sraujos Rs. | Released from the mouth smoke white stream TS 1904,1. 2. Sr see current 3: When it comes to waking up, it will raise the wind stream: the stream will only whistle on your face .

sraujanósė sf. (1) NdŽ, sraujanõsė (2) LKAI264(Dbk, An); LBŽ žr. sraujanosis.

Sloan Sph . (1) NdZ, streamline (2) LKA I264 (Dbk, An); LOA see swirling

sraujanósis sm. (1) Š, NdŽ, K.Būg(Ds), Lel, Kp, Skp, On, sraujanõsis (2) LKAI264(Rk); LBŽ, Adm žr. sravažolė: Sraujanosius sutrinam ir dedam prie žaizdos, kad įsipjaunam Vb. Sraujanósiais ištryniau žaizdą And. Insipjovęs pirštą, pridėjau sraujanósių, tai tuoj sugijo Dkk. Kaip tik ažukiši nosį sraujanósiais, tuoj nustoja kraujas tekėt Ut.

sraujanósis sm (1) Š, NdŽ, K.Būh (Ds), Lel, Kp, Skp, On, in the stream wind (2) LKA I264 (Rk); LFA, Adm see jar: Shreds the thaws and put them in the wound to tear Vb. I wiped my wound And out of the Sraujanis . Inserted my finger, I added a swan, then I immediately threw Dkk. As soon as the stomach blows up, the Blood Stops blast immediately

1 sraujas sm. LsB309, Pn, Krs žr. srauja 1.

1. sraujas cm². LsB 309, Pn, Krs see stream 1

sraũjas, -à adj. (4) DŽ, NdŽ 1. SD22, Sut, N, Kos54, Š, Rtr, Šmn, Sdk, Ad sraunus: Šventoji, nors srauja upė, nepajėgė iš apačios pasukti rato Vaižg. Ir Vėžiaupis pavasarį sraũjas Ds. Maž atplaukia vainikėlis par sraũją upelę (d.) On. Oi žirgeli juodbėrėli, ko neėdi žalios žolelės, ko negeri sraujoj upelėj? BM461. Kad tu mane inmetus ton sraujojon upelėn, ką tu mane nudavei tan didžiajan vargelin LTR(Slk). Ten, kur teka Nemunėlis, bėga sraujas vandenėlis LTR(Brž). | prk.: Mūsų inteligentai nepaliaujamu srauju upeliu teka atgal į Lietuvą tėvynę Vaižg. ^ Te išliečiau ašarėles kaip sraują upelį LTR(Užp). Krenta galvos kaip žali lapeliai, teka kraujas kaip srauja upelė LTR(Rk). sraũja n.: Reikė [mažą] nunešti, kur tik sraujausia, reikė įmesti, kur tik giliausia LMD(Brž). sraujai̇̃ sraũjai NdŽ; SD22, Sut, RtŽ: Eina sraujai [v]anduo Zr. Verpetuoja [v]andenėlis, sraujai tekėdamas NS18. ǁ gausiai srūvantis: Mano dainelės – ašaros sraujos, mano dainelės – verdantis kraujas J.Jan. sraujai̇̃ adv.: Karštos ašaros sraujai tekėjo per veidą rš. 2. smarkus (apie vėją): Papūt' sraujas vėjelis, pagadino klevelį NS1004. Tu eglute, tu eglute, ką kalbėjai su sraujuoju vėjeliu? (d.) Slm.

streams, -a adj. (4) DR , NdZ 1. SD 22, Sut, N, Kos 54, S, Rtr, Smn, Sdk, Ad Stream : Holy, though a stream of river, could not turn from the bottom of the wheel Vaižg. And in spring there is a stream of Ds. Little is the crown of the stream of the stream (d.) On. Oh, the horse is blackberry, what's not green herbs that you do not drink in the stream? BM 461. So that you hit me a little bit by the stream, what do you miss me, that's the big buggy LTR (Slk). In the place where Nemunėė flows, the stream of water runs LTR (Brz). | get: Our intellectuals flock to Lithuania through the stream of streams to Vaizg's homeland . ^ I left the tears as a stream to the stream LTR (Uzp). The head is scalded like green leaflets, the blood flows like a stream of streams LTR (Rk). Noise : It was necessary to take [small] to take away, wherever the stream was, to throw, wherever the deepest LMD (Brz) was. sraujai̇ sraũjai NBR; SD 22, Sut, RTZ: Goes sraujai [v] ater Zr. Verbs [v] and her throat, flowing through NS 18. ǁ plentifully scratching: My songs - tears flow, my songs - boiling blood J.Jan. sraujai̇ ad . : Hot tears flowed through the face of the river. 2. heavy (about wind) blew 'sraujas breeze, pervert Maple NS 1004th You herringbone, herringbone you what you have spoken with sraujuoju breeze? (d.) Sl.

sraujãžolė sf. (1) BŽ198, DŽ, NdŽ, sraũjažolė (1) LKAI168(Kp, Slm); Mt, Rtr, LBŽ žr. sravažolė: Šen bei ten žydėjo melsvai raudoni vijokliai ir baltos sraujažolės rš.

flow turbine sf. (1) The CAP 198, Dz, NBR, sraũjažolė (1) MAL I168 (Kp, Slm) Mt, Rtr, LBŽ see jar: Shin and there blooming bluish-red racers and white birch blooms

srauji̇̀ngas, -a adj. (1) žr. srautingas 1. sraujingỹn adv.: Čia upė eina vis sraujingyn Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) see streaming 1 sraujingỹn adv: Here the river is still streaming Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) vezi streaming 1 sraujingỹn adv: Aici râul este încă streaming Vr.

sraũjymė sf. (1) 1. NdŽ, GTŽ, DŽ1 sraunuma: Nereikia maudytis sraujymėse, kur yra verpetų, šaltinių, slenksčių sp. 2. NdŽ srauni vandens tėkmė. 3. LTEI422 smarkus siauras oro srautas: Atmosferos sraujymėse vėjo greitis siekia 50 m/s, dažnai ir daugiau rš. 4. GTŽ, ŽŪŽ31 vieta upėje, kur vanduo staigiai krinta, slenkstis.

stream of sf. (1) First NBR, GTZ DŽ one shoot: There is no need to bathe sraujymėse where the vortex of the source thresholds sp. 2. Flood of NdZ Flood . 3. LTE I422 Strong Narrow Air Flow: At atmospheric velocities, the wind speed is 50 m / s, often more . 4. GTZ, SJU 31th place on the river, where the

sraujỹnė sf. (2) žr. sraujymė: 1. BŽ39, DŽ, NdŽ. 2. Pradžioje upė teka iš lėto, tiktai už kelių varstų nuo krioklio ima siaurėti, virsta sraujyne Vr

srajuiekenė sf. (2) see flowrate: 1. CAP 39, DŽ, NBR. 2. At first, the river flows slowly, only narrowing through the waterfalls beyond several creeks, turns into the stream of Vr.

sraujumà sf. (3b) žr. sraujymė: 1. Vr, BŽ38, NdŽ. 2. Gera buvo žiūrėti į pasiutiškai kunkuliuojančią sraujumą rš.

flow of sf. ( 3b ) see flowrate: First Vr CAP 38 NBR. 2. It was a good idea to look at the tangibly flowing stream of rs

sraujùmas sm. (2) NdŽ; RtŽ → 2 sraujas 1.

flow of sm (2) NdZ; RtŽ → 2 streams 1.

sraujúotas, -a adj. (1) su sraujomis, smarkiomis srovėmis: Vandens tekėsena sraujuota Vr.

sraujúotas, -a adj. (1) with streams, high flows: Water stream streamed Vr.

sraujùs, -i̇̀ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds žr. 2 sraujas 1: Sraujùs vandenėlis Pnm. O to upė tokia srauji̇̀ Brž. sraũjai adv., sraujai̇̃ NdŽ. 2. nuotakus, status: Sraujus dangtis Dkk.

streams, -i̇ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds see 2 streams 1: Flood water Pnm. And the river is such a stream of Brz . Flow Adv., Flowmeter NdZ. 2. Bride, Status: Blade Cover Dkk

sraumė̃ sf. (4) Jn žr. sraumuo: 1. J, J.Jabl(Als). 2. KŽ.

swf sf (4) Jn see. stream: 1. J, J.Jabl (Als). 2. KŽ.

sraumi̇̀ngas, -a adj. (1) KŽ žr. srautingas 1. sraumi̇̀ngai

sraumi̇ngas, -a adj. (1) KŽ see streaming 1 the flow

sraumuõ sm. (3b) Š 1. DŽ, NdŽ geol. greičiausiai tekanti upės dalis, sraunuma. 2. BŽ411, Ser, NdŽ smarki vandens tėkmė, srovė: Vanduo burga vis versmingesniais sraumenėliais rš. Ir vijo Madijaną … ažu sraumenų Jordono BaTeis7,25.

swim sm (3 b ) Š 1. DZ , NdZ geol. the fastest part of the river, the flood. 2. CAP 411, Ser, NBR violent flows of water flow: Water burga still versmingesniais sraumenėliais Rs. And he traveled to Madiyana ... by the fire of Jordan, Ba Law, 7.25.

sraunà sf. (4) NdŽ; GŠ436 žr. sraumuo 2.

swift sf (4) NdZ; GC 436 see flow 2

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraũnas, -à adj. (4) NdŽ, Ds, Grnk žr. sraunus: Mes sraunas upes raiti jojome M.Katk. Upelyj kiaurai sraunojo vandens [saulelė] skaitė akmenėlius, gulinčius dugne Žem. Už girelių žaliųjų, už upelių sraunų̃jų (d.) Mtl. Žentuli sūneli, dar nebėgo sraunà upė dėl tavo žirgelio DrskD140. Nors išliesi ašarėlių kaip srauną upelį, nesugrįš vainikėlis nei jaunos dienelės NS532

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk see Flood : We are flooding the rivers with our M.Katk. Upon the river the water [sun] burned down , stones beneath the bottom of the earth. For giraffes of green, beyond the streams of streams (d.) Mtl. Son of a leader, the river of flood has not yet run because of your horse DrskD 140. Though the tears flow like a stream of streams, the crown will not return to the younger day NS 532.

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk vezi Flood : Inundăm râurile cu M.Katk. Pe râu, apa [soarele] a ars , pietre de sub fundul pământului. Pentru girafe de verde, dincolo de cursurile de cursuri (d.) Mtl. Fiul unui conducător, râul inundațiilor nu a mai funcționat încă din cauza calului tău DrskD 140. Deși lacrimile curg ca un flux de curenți, coroana nu se va întoarce în ziua cea mai tânără NS 532

sraunė sf. KŽ žr. srauna.

swift sf See KH a blast

sraunė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. darytis sraunesniam, srauniam: Vienos tėkmės tiesios ir sraunėjančios, kitos užakusios rš.

sraunėti, -person, -ėjo intr. Do it for the flush, the flood: One straight and flowing streams, and other flushes.

sraunimà sf. (3b) žr. sraunuma 1: Sraunimõ[je] rubuiliai kimba J.Jabl(Als).

swirling sf ( 3b ) see Flow 1: Swirling [je] Ruby's by J.Jabl (Als).

srauni̇̀ngas, -a adj. (1) NdŽ žr. srautingas 1: [Naras] srauningą kunkulą maišydamas, uodegėlę oran kaišydamas Š. srauni̇̀ngai

srauni̇ngas, -a adj. (1) NdZ see Flow 1: [Naras] Shaking a Tunkula by Shuffling, Tailing an Orange by Punching Sh. blues

sraũninkas sm. (1) LKAI168(Šlu), sráuninkas (1) LKAI168(NmŽ) žr. sraujanosis.

1. sraũninti, -ina, -ino tr. NdŽ daryti sraunesnį, sraunų.

stream, -in, -in tr. To make a swarm of swingsq

2. ×sraũninti, -ina, -ino (plg. l. strawić) tr. 1. daryti palaidus (vidurius): Riebumas sraũnina vidurius J. 2. virškinti: Kad kirmuo nesraũnina, tai viduriai paliekta užtūžę J

2 × sraũninti, -ina, -ino ( cf. L. Strawić) Tr. 1. to loose (in the middle): Fat belly sraũnina J. 2. Digest: For the worm does not break down, the gut is left bursting with J.

sraunis, -ė adj. N, K = sraunus.

swift, cat adj. N, K = Fluctuations.

sraunókas, -a adj. (1) gana sraunus: Tas vanduo sraunókas buvo Jrb.

sraunókas, -a adj. (1) pretty flush : This water stream was Jrb.

sraunumà sf. (3b) Š 1. Rtr, DŽ, NdŽ, Pl, Šauk vieta upėje, kur vanduo labai srauniai teka: Čia pati sraunumà upio J. Upalių raudonas putas, suneštas sraunumose, rinkom ir juodai darėm gijas Als. Ūsorių dažniausiai pamatysi sraunumose sp. 2. žr. sraunumas 1: Sraunuma vandens I.

swirling sf (3 b ) Š 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Catch the place in the river, where the water is very flowing: Here is the same flood of the river J. Upal's red foam, swollen in swamps, and we made wings of Als in black . Brzana usually see rapids sp. 2. see Flow 1: Water Flow I.

swirling sf (3 b ) N 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Prindeți locul în râu, unde apa curge foarte mult: Iată același potop al spumei roșii a lui J. Upal, umflat în mlaștini, și am făcut aripi de Als în negru . Brzana vedea , de obicei praguri sp. 2. vezi Fluxul 1: Fluxul de apă I.

sraunùmas sm. (2) Š, Rtr 1. DŽ, NdŽ → sraunus: Sraunùmas [v]andenio Krs. Tos upelės tai sraunumas, vandenėlio tai čystumas LTR(Lp). Vandenys neparstojo tvinti, o versmėse anų sraunumo, kas tiktai gyvu buvo, rado smertį I. 2. LTR(Užv) žr. sraunuma 1: Vyrai upelį ties sraunumu ąžuolo užtvanka surėmė rš.

praguri de nisip. (2) Sat, Rt În primul rând Dz, BNR → rapidă: cataractă [v] Ater CRS. Aceste fluxuri sunt spontaneitate, iar energia este LTR (Lp). Apele nu s-au deranjat să se trezească, iar fantoma lui I, care era în viață, a fost găsită în razele fantomelor . 2. LTR (Go) vezi Flood 1: Bărbații au luat cu asalt barajul de stejar de lângă furtună

swirling sm (2) Sat, Rt 1. DZ , NdŽ → Streams : Slamming [v] Anden's Krs. Those streams are spontaneity, and the energy is LTR (Lp). The waters did not bother to wake up, and the ghost of I, who was alive, was found in the rays of the ghosts . 2. LTR (Go) see Flood 1: Men stormed the oak dam near the stream by storm.

sraunùs, -i̇̀ adj. (4) Š, Rtr, DŽ, Pn, Kv; I, L smarkiai, greitai tekantis, sraujas: Kada Venta y[ra] sekli, ana nėr srauni̇̀ Vkš. Šešupė labai srauni̇̀ Jrk108. Ant to upio sraunùs vanduo, bėga sraũniai J. Srauni̇̀ vaga KŽ. Lygius laukelius pėsčiu pareisiav, o par sraunią upelę plaukte parplauksiav StnD11. Lygios lankos, plačios upės, sraũnūs vandenėliai (d.) Dkš. Čia sraunūs [v]andenys su verpetais, su verpetais (d.) Kp. O kaip mes prijosim sraũnųjį upelį, pagirdysim žirgelius JD399. Ir dajojom sraũnią upę, žirgeliai girdyta DrskD139. Kad važiavom, privažiavom upelę sraunelę LTR(Brt). ^ Minia tvinsta ir tvinsta lyg srauni upė pavasarį J.Dov. Laikas bėga lyg sraunus vanduo rš. Ir praslinko jaunos dienos kaip sraunus upelis NS532(Erž). Sraunùs vanduo visuomet švarus Btg. sraũniai Vanduo sraũniai bėga J.Jabl(Als). Upė srauniai teka Krkl. Sraũniai sraũniai Nemuonėlis eina JV390. ^ Gilus vanduo nesrauniai bėga KrvP(Kdn). ǁ gausiai srūvantis: Sraũnios ašaros NdŽ.

Numărul cântecului flushes , -iŋ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; Eu, L , brusc, în mișcare rapidă: Când Venta y este o adâncime, acest lucru nu este un flux de lucruri. Altarul este foarte săbătător. Există 108. Pe acest curent curg apă, fluxul de apă curge prin J. Srauničia vaga KŽ . Ea era egală cu câmpurile pe jos, dar StnD a inundat pârâul în cursul râului . 11. Râuri egale, largi, streamers (d.) . Iată fluxurile de [v] dents cu muștele, cu vrăji (d.)Kp. Și , așa cum am prijosim pagirdysim flux sraũnųjį Horse JD 399. Și dajojom râu care curge repede, caii iepuri la doze de DrskD 139. Că ne - am dus, privažiavom Creek sraunelę LTR (GRT). ^ Marea este aplatizată și aplatizată ca un izvor de primăvară de către J.Dov. Timpul se scurge ca și sprintul cu apă rs Și ziua cea tânără a început ca un flux de inundații din NS 532 (Erz). Apa este întotdeauna curată Btg. Fluxuri Jeturi de apă conduse de J.Jabl (Als). Râul curge prin Krkl. Fluxurile de flux din marină se îndreaptă spre JV 390. ^ Apa adâncă circulă liber KrvP (Kdn). Þ zgâriind abundent: lacrimile gri NdZ.

Illustration flushes, -i̇ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; I, L sharply, fast-moving, stream: When Venta y is a shallow, this is not a stream of things. The shrine is very blasting. There are 108. There are water flowing on this stream, the stream of water flows through J. Srauničia vaga KŽ . The level of the fields went by foot, and StnD flooded the stream in the stream . 11. Equal arches, broad rivers, streamers (d.) Dkz. Here are the streams of [v] dents with the flies, with the spells (d.)Kp And how do we get a streaming stream, we will drink the JD 399 horse. And we feed the stream, the horses are drunk by DrskD 139. To ride, we arrive at the LTR (Brt) stream. ^ The sea is flattened and flattened like a springtime stream by J.Dov. Time runs out like sprinting water rs And the young day started as a flood stream of NS 532 (Erz). Water is always clean Btg. Flows Water jets run by J.Jabl (Als). The river flows through Krkl. Flow streams in the navy go JV 390. ^ Deep water is flowing freely KrvP (Kdn). ǁ plentifully scratching: Gray tears NdZ.

sraũpti, -ia, -ė KŽ žr. sraubti. apsraũpti, -ia, àpsraupė; Sut, G77 žr. apsraubti.

sraũpti, doamnă, pisică C & vezi. sraubti. a concepe, adică , aspraupe; Sut, G 77 , a se vedea. să înflorească

sraũpti, Madam, cat C & see. currents to conceive, that is , aspraupe; Sut, G 77 see to flourish

srautà sf. (4) KŽ; Rtr 1. NdŽ žr. srautas 1. 2. J.Jabl(Als) žr. sraunuma 1: Čia srautà vandens neužšalusi J.

stream sf (4) KJ; Rtr 1. see NdZ flow 1 2. J. Jabl (Als) see Flow 1: Here's the flow of water without freezing J.

stream sf (4) KJ; RTR 1. vedeți NdZ fluxul 1 2. J. Jabl (Als) vezi Fluxul 1: Iată fluxul de apă fără înghețarea J.

sraũtas sm. (2) J.Jabl, DŽ, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, Š, GŠ206 srauni tėkmė, srovė: Upės sraũtas velėnas neša Krkl. Kalnų srautų išneštas kelias Šlč. Pavasarį, kai ima tirpti sniegas, tundros upeliai virsta upėmis, o upės – siaučiančiais vandens srautais rš. Audra prapliupo lietaus sraũtais NdŽ. Vanduo pilasi iš dangaus ištisiniu srautu A.Vencl. Lavos srautas GTŽ. | Srautai prakaito bėga per jų veidus rš. Ašarų sraũtas NdŽ. Ašaros srautu paplūdo jai iš akių rš. | Kombaino stogelis palengva nukreipia javų srautą į kūlimo aparatą rš. ǁ NdŽ vandens verpetas. 2. kuria nors linkme sklindanti, plūstanti oro, šviesos ir pan. masė: Stiprūs oro srautai atnešė šilumą ir į mūsų respubliką sp. Praūžė smarkus vėjo srautas rš. Dujų sraũtas reguliuojamas DŽ1. Novai sprogstant susidaro labai galingi kosminių spindulių srautai rš. Magnetinis srautas rš. Elektronų srautas rš. 3. Pp, Žlb, Brž nedidelis, vos sruvenantis upelis: Tokie srautùkai bėgo, jei tvirtai užlijo DūnŽ. Toks srautẽlis Vaišvė DūnŽ. ǁ Škn žema vieta abipus upelio. 4. daugybė žmonių ar daiktų, judančių viena kryptimi: Žmonių srautas išneša jį į gatvę rš. Stengiamasi reguliuoti poilsiautojų srautą viso Palangos pajūrio ruože sp. Nesibaigiantis turistų sraũtas DŽ1. Tarp pramonės ir gyvenamųjų rajonų paliekamos žaliosios zonos patikimai saugos gyventojus nuo dūmų, triukšmo ir transporto srautų rš. ǁ daugybė ko nenutrūkstamai išleidžiamo ar gaunamo: Krovinių srautas PolŽ77. Darosi praktiškai neįmanoma aprėpti vis augančio mokslinės informacijos srauto sp. 5. prk. gausybė ko sklindančio iš kur, užplūstančio ką: Proklamacijų srautas rš. Žodžių sraũtas DŽ1. Prisiminimų srautas atplėšė ją kaip sraigę nuo akmens ir sviedė į sūkuriuojantį praėjusių dienų verpetą J.Avyž. Jėgų sraũtas NdŽ. Į užsienį plačiu srautu plaukė pinigai sp. Jo žodžiai plaukė galingu srautu, jo akys spindėjo V.Myk-Put. Nesulaikomu srautu plūstančios mintys rš.

stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 flux rapid, curentul: Râu curge arborelui transportă ClCr. Autostradă Aranjată de curenții de munte În primăvara, când se topeste zăpada, curenții de tundră se transformă în râuri, în timp ce râurile sunt curenți slabi de apă . Furtuna ploua cu nori de ploaie NdZ. Apa curge de pe cer printr-un flux constant de A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Conducând transpirații se grăbesc prin fețele lor . Teardrop flux NdŽ. Lacrimile i-au curg din ochi spre ea. | Ochelarii de combinare direcționează cu ușurință fluxul de cereale către mașina de treierat rs. Þ NdZ verpetas de apă. 2. aerul, lumina și așa mai departe, propagând în unele direcții. masă: fluxurile de aer puternice au adus căldură republicii noastre sp. Vântul puternic a fluctuat. Debitul de gaz este controlat dz 1 . Explozia Novai produce raze cosmice foarte puternice în rs. Fluxul magnetic rs Flux de electroni rs 3. Pp ZLB, BRZ mic pârâu doar sruvenantis: Astfel de srautùkai a fugit atunci când strans užlijo DūnŽ. O astfel de glumă de trafic Vaišve DūnŽ. Ķ Shkn scăzut pe ambele părți ale fluxului. 4. Mulți oameni sau lucruri care se mișcă într-o singură direcție: Fluxul de oameni îl duce pe stradă . Se fac încercări de a reglementa fluxul turiștilor din zona Palanga Seashore . Fluxul nesfârșit de turiști dz 1 . Între industriile și zonele rezidențiale, zonele verzi sunt lăsate să protejeze în mod fiabil populația de fum, zgomot și trafic . Numărul de lucruri care urmează a fi descărcate sau primite continuu: fluxul de transporturi PolŽ 77. Este practic imposibil să se acopere fluxul tot mai mare de informații științifice sp. 5. uzura o mulțime de lucruri care vin de unde să obțină ce: Proclamație flux rs. Țâșnească dz unul . Curentul reculegerii a atras-o ca pe un melc din piatră și a măturat în vîrful lunii din ultimele zile, J. Aving. Forța de forță NdŽ. Petreceți o mulțime de bani în străinătate . Cuvintele lui au înotat într-un curent puternic, cu ochii priviți la V. Myk-Put. Streams gâdilind gânduri rs.

Source of the word: Lithuanian-Latvian dictionary. Composed by J. Ryter. Riga, 1929. stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 swift flow, the stream: The river flows shaft carries CrCl. The mountain road flows in the Šlč. In the spring, when the snow melts, the tundra streams turn into rivers, while the rivers are scarce water streams . The storm rains with rain streams NdZ. The water flows from the sky through a steady flow of A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Streams sweat rush through their faces rs. Teardrop stream NdŽ. The tears flowed from her eyes to her. | The combine goggle easily directs the flow of grain to the threshing machine rs. ǁ NdZ water verpetas . 2. the air, light, and so on, propagating in some direction. mass: Strong airflow brought warmth to our republic sp. Strong wind flow fluctuated. The gas flow is controlled DŽ 1 . The Novai explosion produces very powerful cosmic rays in rs. Magnetic flow rs Electron flow rs 3. Pp ZLB, BRZ small creek just sruvenantis: Such srautùkai fled when tight užlijo DūnŽ. Such a traffic joke Vaišve DūnŽ. ǁ Shkn low on both sides of the stream. 4. Many people or things moving in one direction: The flow of people takes him to the street . Attempts are made to regulate the flow of holidaymakers throughout the Palanga Seashore Area . The endless flow of tourists DŽ 1 . Between industry and residential areas, green areas are left to reliably protect the population from smoke, noise and traffic flows . Ď Number of things to be continuously discharged or received: Flow of freights PolŽ 77. It is practically impossible to cover the growing flow of scientific information sp. 5. wear a lot of things coming from where to get what: Proklamation flow rs. Gush DŽ one . The stream of recollection drew her as a snail from the stone and swept into the whirling of the last days' wool J. Aving. Force stream NdŽ. Spend a lot of money abroad . His words swam in a powerful stream, his eyes staring at V. Myk-Put. Streams flowing thoughts rs.

srauti̇̀ngas, -a adj. (1) 1. Rtr, BŽ546, DŽ, NdŽ, KŽ srauniai tekantis: Ta upė srauti̇̀nga, t. y. daug srautų tur J. Srautingas vanduo rš. 2. NdŽ su sūkuriais, verpetuotas.

torrential, -a adj. (1) 1. Rtr, CAP 546, DŽ, NBR, C & L swift flowing: The torrential river, which flows much should Mr torrential water Rs. 2. NdZ with whirlwinds, flooded .

torențial, -a adj. (1) 1. RTR, CAP 546, dz, BNR, C & L rapidă care curge: torențiale râu, care curge mult ar trebui să Mr apă torențială Rs. 2. NdZ cu vânturi, inundate .

srautingùmas sm. (2) → srautingas: 1. BŽ546, NdŽ. 2. NdŽ

streaming sm (2) → flux: 1. CAP 546, BNR. 2. NdŽ

sraũtinis, -ė adj. (1) 1. išsiliejantis srautais: Iš dangaus vasarą ir rudenį pila srautiniai lietūs Šlč. 2. LTEV431 srovinis, konvejerinis: Srautinė statyba respublikoje jau ne naujiena sp. Srautinė transportavimo linija rš.

Streaming, pisică adj. (1) 1. Fluxuri de vărsare: De pe cer în vară și toamnă curg fluviu în Šlč. 2. LTE V431 curent, transportor: Imbunatatirea constructiei in republica nu este noua sp. Streamline linia de transport

Streaming, cat adj. (1) 1. Spill flows: From the sky in the summer and in the autumn, rains flow in the Šlč. 2. LTE V431 current, conveyor: Streamline construction in the republic is not new sp. Streamline transportation line

srauti̇̀s sf. (4) Š, BŽ546, NdŽ, KŽ; Rtr, TechŽ106 žr. srautas 1.

srauti̇s sf. (4) N, CAP 546, NBR, C & L; Rtr, Tech 106 see flow 1

srautus, -i adj. žr. sraunus. sraučiai adv.: Sula teka kuo srautesniai į visu tolimosias sprogymes S.Dauk.

flows, -i adj. see flushes blast adv.: Sula flows as swiftly as possible to all the far-flung explosions of S.Dauk.

fluxuri, -i adj. a se vedea. torențial. blast : Sula curge cât mai repede posibil cu toate exploziile de la S. Dauk.

srauzdė sf. P, LBŽ žr. sravažolė.

blade sf. P, LBŽ vezi sravažolė.

sraũžolė sf. (1) NdŽ, sráužolė (1) NdŽ; Rtr, LBŽ, KŽ = sravažolė.

iarbă sf. (1) NdZ, spatula (1) NdZ; Rtr, LBZ, C & L = sravažolė.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Au apărut noi documente despre controlul minților oamenilor de la distanță prin unde electromagnetice. Aviz amatorilor de mitinguri "spontane" cu organizatori bine ascunși la care sunt adunați brusc sute de mii de oameni.

EPOCA PROGRESISTĂ. Românii sunt majoritatea șomeri de la 55 de ani în sus dar se pot pensiona doar la 65 de ani. Ce mănâncă 10 ani? Eurostat: 57% dintre români nu au de lucru de la 55 ani în sus, deși pensionarea se face la 65 de ani.

Ungaria și-a repatriat ÎN ÎNTREGIME rezerva de aur. Dacă omul băncilor străine, Isărescu, nu repatriază de urgență AURUL ROMÂNIEI, Isărescu trebuie demis iar Parlamentul trebuie să voteze imediat O LEGE despre cum anume trebuie protejat AURUL ȚĂRII NOASTRE

O femeie din Cluj care îşi plimba bebeluşul, tâlhărită în centrul oraşului de 3 țigani infractori. Unul dintre țigani o lovește cu capul, îi fură telefonul după care îi rânjește în nas. Imaginile sunt revoltătoare

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Șefa CSM, Tarcea, despre raportarea unor dosare penale la federalista Comisie Europeană, unul din motoarele declanșării noii lupte de clasă din România: "E greu de acceptat că cineva din exterior se poate interesa de dosare penale aflate pe rol"

Arafat: "Medicii trebuie sa aleaga: la stat sau la privat". Medic „Mă privește personal ce fac în timpul meu liber”. Corect. Doar că incorect e să balansezi pacienți de la privat la stat și invers în propriul tău interes financiar.

REMEMBER 22 Decembrie 1989. DEZVALUIRI CUTREMURATOARE. Victorul Atanasie Stanculescu : Cum am complotat cu Iliescu, cu KGB-ul, cu ungurii si cu americanii ca sa-l dam jos si sa-l ucidem pe Ceausescu

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Vai de mama noastră! Bilderbergul Macron cu Nemțoaica Progresistă care a adus 1,5 milioane de migranți în doar 2 ani, trec la acțiune pentru Federalizarea Rapidă a Europei. Axa Merkel-Macron: Până în iunie vom lua măsuri importante pentru viitorul Europei

Politic show: Udrea și cu Bica s-au dus degeaba n Costa Rica: pot fi extrădate și fără tratat cu România. Azilul politic, exclus pentru fapte de corupție; Codul roșu de securitate Laleaua; Băsescu, atac dur la Dragnea;

Proteste violente împotriva reformei pensiilor. Sunt cel puţin 20 de morţi, între care şi un ziarist

Cea mai sănătoasă și ieftină mâncare. Cum faci ciorba de salată verde, cât se fierbe și de ce se drege cu lapte prins

Stallone i-a cerut lui Trump să l grațieze pe boxerul Jack Johnson. Președintele ia n considerare amnistierea totală

Acuzată de otrăvirea agentului dublu Skripal, Rusia enumără crimele făcute de Marea Britanie acuzată că a decimat 95% dintre aborigenii australieni, că l-a otrăvit pe Rasputin, pe împăratul Pavel I şi pe prim-ministru Congo-ului Patrice Lumumba

Mexic, țara ASASINATELOR: În primele 3 luni au fost comise 7.667 asasinate, cu 20% mai multe față de anul trecut

Cum poate un automobil să fie declarat "de epocă". De ce proprietarii de mașini istorice nu plătesc impozite

Y-DNA

Avicii a fost fotografiat relaxndu-se n compania prietenilor cu doar o zi naintea morții

Militanți "ai extremei drepte" încearcă să blocheze o trecătoare din Alpi, loc de trecere al migranților

Tânărul care a supraviețuit atacurilor unui șarpe, urs și rechin

Business report: Semnal de alarmă: ncepe criza economică reală; Apartamentele noi se vnd n faza de machetă. Riscurile la care se expun cumpărătorii; Viitor incert pentru emblema județului Galați

FOTO VIDEO Imagini spectaculoase, surprinze cu drona: Munții Căpățânii, "tărâmul zeilor"

Emmanuel Macron: Vladimir Putin este un om foarte puternic

În doar 28 de ani regimul progresisto-globalist și cozile lor de topor politice din România au reușit să DISTRUGĂ sistemul de căi ferate al României. România şi Bulgaria, codaşele Europei, cu cele mai slabe sisteme feroviare

Acest lucru ar trebui introdus și în România. India introduce pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii

CITATUL ZILEI

Cele mai frumoase mesaje de Sfantul Gheorghe: La mulţi ani Georgeta, George, Gheorghe, Geta, Gheorghiţă...!

Cel puțin 36 de militanți ai rețelei teroriste Stat Islamic au murit în urma unor raiduri aeriene efectuate de Irak în Siria

Accident grav de transport in Coreea de Nord/ Mai mulți chinezi s-ar număra printre victime

Tăriceanu și Dragnea participă, la Tallinn, la Conferința Președinților Parlamentelor statelor membre UE

Beijingul spune că turiști chinezi au fost implicați într-un accident grav de transport în Coreea de Nord

Zone din Capitală și din județele Ilfov și Giurgiu rămân luni, temporar, fără curent electric

Premierul Viorica Dăncilă se întâlnește astăzi cu manageri de spitale, pe tema salariilor din sănătate

Ministrul de Externe al Iranului îl avertizează pe Donald Trump să nu renunțe la acordul nuclear

ANALIZĂ Castrarea probelor în anchete, prin modificări la legile penale

Coreea de Sud anunță oprirea emisiunilor de propagandă la granița cu Coreea de Nord

Serbia a primit patru avioane de vânătoare MiG-29 din Belarus

Bancul zilei: Soacra n vizită

Faze tari: Un romn și-a scos la vnzare dinții de plastic. Prețul pe care l cere; A fost emisă bancnota de 0 euro! Chipul cărei personalități se află pe aceasta și de ce; Cum i pregătește NASA pe astronauți pentru viitoarele misiuni pe Marte

Cel puțin 11 imigranți au murit după ce ambarcațiunea în care se aflau s-a scufundat în Marea Mediterană

Tribut emoționant. O biserică din Utrecht a bătut clopotele în ritmul unor piese Avicii. VIDEO

Cine și cu ce a greșit n afacerea locuri n universități? Trei răspunsuri de la șeful rectorilor, un fost ministru și liderul studenților / Plus: Alocările vor fi modifica

Premierul Viorica Dăncilă se ntlnește astăzi cu manageri de spitale, pe tema salariilor din sănătate

Sfantul Gheorghe 2018. Tradiţii şi obiceiuri: Ce nu ai voie să faci pe 23 aprilie, de Sf. Gheorghe

Horoscop 23 - 29 aprilie 2018. Venus aduce plăceri dar Pluto şi Marte agită umbrele. Ce este pentru zodia ta?

Tăriceanu și Dragnea participă, la Tallinn, la Conferința Președinților Parlamentelor statelor membre UE

Tudorel Toader urmează să se ntlnească astăzi cu Viorica Dăncilă pentru a stabili forma sesizării la CCR a refuzului președintelui de revocare a șefei DNA

Paraguay: Candidatul dreptei, Mario Abdo Benitez, a fost ales președinte (oficial)

Diete de slăbit periculoase. 7 cure de slăbire care îţi pun viaţa în pericol

Un autoportret n care John Lennon s-a nfățișat ca Hitler, vndut pentru 54.000 de dolari

Destinațiile alese de români pentru minivacanța de 1 Mai - prețuri și facilități

Raed Arafat spune că vor fi făcute verificări n cazul bărbatului care a murit cnd făcea rafting, pentru a se stabili toate aspectele legate de intervenție

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 23 aprilie

Mizerie care costă milioane de euro, n spitalele de stat. Spitalul Județean Constanța, tabloul perfect al jafului

Realitate distorsionată: țara în care zvonurile distribuite pe Facebook au avut consecințe mortale

MESAJE DE SF. GHEORGHE 2018: Urari, felicitari, MESAJE DE SFANTUL GHEORGHE

HOROSCOP 23 APRILIE 2018: Dileme, sfaturi, iubiri neîmpărtăşite la birou. Cum începe săptămâna pentru fiecare zodie

Dâmbovița: Trafic îngreunat pe DN 72A, în zona Priseaca, din cauza unui accident cu patru autovehicule

Cum a comentat Ilie Năstase reacția de nemulțumire a Soranei Cîrstea, care n-a jucat la simplu în Fed Cup

Benjamin Netanyahu anunță cu mândrie că România își va muta capitala la Jerusalim. Toată presa mondială publică știrea. JERUSALEM POST - ROMANIA TO MOVE ITS EMBASSY TO JERUSALEM, PRIME MINISTER Benjamin Netanyahu SAYS

Utile: ​Motivele pentru care accesele de furie ale copiilor sunt benefice; Semnele celui mai agresi tip de cancer al femeilor. Este ucigasul tacut, greu de depistat la timp; Regimul leneșilor: slăbește uitndu-te la televizor!​

Mai vreți în UE,noul URSS?BIG BROTHER,adică UE-ul progresist,neomarxist și federalist vă vrea cipați,amprentați și teleghidați ca să vă urmărească pas cu pas.Comisia Europeană instituie obligativitatea includerii datelor biometrice în cărţile de identitate

"Generația de Aur nu se poate compara cu ea. Simona a fost și va mai fi numărul 1 în lume, noi n-am ajuns atât de sus". Halep, încurajată de un fost internațional după finala pierdută la Australian Open

HOROSCOP 23-29 APRILIE: Fluturaşi în stomac şi săgeţile lui Cupidon la ţintă săptămâna viitoare

Comuna Botiza din Maramureș a rămas fără curent electric în urma unui scurtcircuit produs de o barză. Din păcate barza a murit

Hațegan penalty! CFR pierde două puncte la Iași după o lovitură de pedeapsă ușor acordată. Cronica meciului

Raed Arafat cere anchetă după accidentul de rafting din Defileul Jiului, în urma căruia un bărbat a murit. Ambulanța: Informațiile primite, greșite

​Circulația rutieră pe Transfăgărășan, oprită pnă luni dimineață, din cauza incendiului de vegetație de lngă cetatea Poenari

BREAKING NEWS | AEK Atena e noua campioana a Greciei! Răzvan Lucescu a pierdut matematic orice șansă de a mai câștiga titlul cu PAOK

Simona Halep susține o schimbare istorică în tenis: "Cred că ar fi mult mai bine și chiar îmi doresc acest lucru!"

Care e Statutul Internațional al Ierusalimului conform rezoluțiilor ONU din 1948 și până astăzi?

Probabil cea mai bună mașină de făcut bani din lume. Compania care nu a pierdut bani din 1990 până astăzi

Hațegan penalty! CFR pierde două puncte la Iași după o lovitură de pedeapsă ușor acordată. Cronica meciului

MESAJE DE SFÂNTUL GHEORGHE. Cele mai inspirate MESAJE, SMS-URI, URĂRI de SF. GHEORGHE 2018

MANIPULAREA PRIN SEX. OANA ŞI VIOREL LIS, sex tape-ul care face înconjurul internetului. IMAGINI XXX

IPOTEZA SOC: Petrolul NU provine din materie organică şi NU se epuizează - Zăcămintele de țiței se refac singure !

Ministrul Educaţiei se întâlneşte luni cu reprezentanţi ai studenţilor pe marginea reducerii locurilor bugetate în universităţi

MESAJE DE SFANTUL GHEORGHE 2018: cele mai frumoase mesaje şi felicitari de Sf. Gheorghe

Superstiții de Sfântul Gheorghe, dușmanul vrăjitoarelor. 23 aprilie, ziua când se deschide anotimpul cald, ce ritualuri se fac pentru spor și sănătate

Tudorel Toader, întâlnire cu Viorica Dăncilă pentru a stabili forma sesizării la CCR a refuzului preşedintelui de revocare a şefei DNA

Cristina Tarcea explică protocolul SRI-ÎCCJ. Se reglementa autorizarea interceptărilor pe siguranţă naţională

Sindicatele din sectorul feroviar protestează luni la Ministerul Transporturilor și la Guvern

Superstiţii de Sfântul Gheorghe 2018. Ce SĂ NU FACI în niciun caz pe 23 aprilie

Undă verde la construirea de pensiuni în Delta Dunării. S-a micșorat suprafața de teren necesară unei astfel de investiții

Un nou protocol între procurori și un serviciu de informații, făcut public. Serviciul secret al Armatei, structură abilitată să coordoneze un acord de colaborare MApN - PÎCCJ din 2011

Romnia doctorală

Activităţi pe care le poţi face în Thassos pe întreg parcursul anului

Care este cea mai mare fantezie a ta, în funcţie de zodie

COMENTARIU | Convergență între săracii și bogații Europei? Ori doar între Germania și Franța?

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

"Dacă Hațegan...". Ce spune Andrei Cristea despre penalty-ul din care a egalat Iașiul și cum răspunde la întrebarea: "CFR sau FCSB?"

Este un monstru. Şarpele de 60 kg, care mănâncă numai capre şi nu poate fi ţinut de mai puţin de 5 oameni VIDEO

MM Stoica a intervenit în direct și i-a dar replica lui Dan Petrescu: "Se întâmplă ca arbitrii să dicteze penalty și împotriva ta"

Rugăciuni puternice. Ce rugăciuni să spui când ai nevoie de un miracol. Cum se spun rugăciunile

Leo Grozavu dă declarația serii după Iași - CFR 1-1. "Arbitrajul românesc e la nivelul..."

Faza care a aprins scandalul și verdictul lui Ion Crăciunescu. "A fost sau nu a fost penalty?"

Reacția lui Flavius Stoican după remiza cu CFR Cluj: "Un meci echilibrat, un rezultat echitabil"

THW Kiel, învinsă acasă de Vardar Skopje în Liga Campionilor! Germania riscă să rămână fără echipă în Final Four pentru al doilea consecutiv

EXATLON 22 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: "Chiar avem nevoie de asta..."

Un vlogger din Barcelona riscă doi ani de nchisoare după ce i-a oferit unui cerșetor romn biscuiți umpluți cu pastă de dinți

​​VIDEO Afganistan: Bilanțul atacului sinucigaș de la Kabul a crescut: 57 de morți, 119 răniți

O barză a lăsat fără curent o comună întreagă. Pasărea a provocat un scurtcircuit la firele de înaltă tensiune

Becali, dat de gol de un apropiat. S-a retras sau nu de la FCSB? "Eu știu că dă bani"

Liga I: CSM Poli Iași - CFR Cluj 1-1, în play-off

Șefa naltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, vorbește ntr-un interviu la Antena 3 despre protocoale

Raed Arafat cere anchetă după accidentul de rafting din Defileul Jiului, în urma căruia un bărbat a murit

Problema antrenorilor fără licență PRO din Liga I, ridicată de un tehnician: "De ce mai facem școală?". Mutu, Dică, Bratu și Neaga sunt cei vizați

Imagini de colecţie cu Gigi Becali şi Cătălin Botezatu. Cum se distrau cei doi în urmă cu 30 de ani VIDEO

VIDEO Chelsea, n finala Cupei Angliei după ce a nvins-o pe Southampton (scor 2-0)

Mesajul transmis de Nile Rodgers, unul dintre prietenii lui Avicii: "Vestea morții lui m-a șocat. Îmi promisese că se va opri cu băutura" FOTO

LIVE SCORE | Juventus București - Gaz Metan Mediaș. Hat-trick pentru Ely! ACS Poli Timișoara cade sub linie la acest scor

FedCup: Franța - SUA 2-3/ Finala cu numărul 30 pentru echipa SUA

Declarație superbă a jucătoarei care debuta în urmă cu 22 de ani în Fed Cup: "A fost mai mult decât am putut duce. Simona nu a ajuns la trei dintre scurtele mele... Mă mulțumesc cu asta. A fost o onoare"

Juventus București - Gaz Metan Mediaș 0-3. Hat-trick pentru Ely! ACS Poli Timișoara cade sub linie la acest scor. Clasamentul complet al playout-ului

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6

Nr. de articole la aceasta sectiune: 647, afisate in 6 pagini.



03:52 Y-DNA
ieri 21:35 Romnia doctorală
ieri 02:33 CITATUL ZILEI