18:08
Comentarii Adauga Comentariu

Lituaniană srau-

sraubimas

sraublė

sraublys

sraubti

sraubulė

srauja

sraujanosė

sraujanosis

sraujas1

sraujas2

sraujažolė

sraujingas

sraujymė

sraujynė

sraujuma

sraujumas

sraujuotas

sraujus

sraumė

sraumingas

sraumuo

srauna

sraunanosis

sraunas

sraunė

sraunėti

sraunima

srauningas

srauninkas

srauninti1

srauninti2

sraunis

sraunokas

sraunuma

sraunumas

sraunus

sraupti

srauta

srautas

srautingas

srautingumas

srautinis

srautis

srautus

srauzdė

sraužolėsraubi̇̀mas sm. (2); N → sraubti

stream of sm (2); N → flow.

sraublė̃ sf. (4) 1. LKAI264(Šlčn) žr. straublė: Sraublė̃ būna po lietaus Dv. Graži sraublė̃ iš marių tęsia vandenį Dv. 2. Š, NdŽ menk. burna, snukis: Gausi sraublė̃n kočėlu Š(Grv).

swan sf. (4) First MAL I264 (Šlčn) see. Strap: The Snake is in the rain for two . Beautiful stream from the lagoon continues with water . 2. Š, NdŽ cod. mouth, muzzle: Gaus slobilny kočėlu Š (Grv).

sraublỹs sm. (4) NdŽ žr. straublys

sraublỹs sm. (4) see NdZ straublys

sraũbti, -ia, -ė Jn, K.Būg, J, Rtr, NdŽ, KŽ, Dv; N žr. sriaubti 1: Tesraubiu, meldžiu, iš to raudono [valgio] Ch1Moz25,30. apsraũbti, -ia, àpsraubė; CI252, Krz39, Sut žr. apsriaubti 2: Kančios ir sopuliai kaip gimdančiosios moteriškės suims ir apsraubs visas žmones DP14. Visas žmones dėl grieko apsraubė SE52. įsraũbti, -ia, į̇̃sraubė JI554 žr. įsriaubti 1. išsraũbti, -ia, i̇̀šsraubė Š; N žr. išsriaubti 1: Išsurbt, ižsraubt SD414.

sraũbti, -ia, cat Jn, K.Būgos, J Rtr, NBR, KZ, Dv; N see Crumble 1: Tesrabi, I pray, of that red [food] Ch 1Moz 25.30. to conceive of, that is , an old woman; C I252, KRZ 39, Sut see. Cover 2: Predators and donkeys like women of childbearing will swallow and flood all people. DP 14. All people on the thunderbolt embraced SE 52. to impose, that is , to the crust J I554 see enter into 1 to get out of the way ; N see Cut off 1: Stir, crush SD 414.

sraubulė̃ sf. (3b) LKAI182 žr. sraublė: Sraubulė̃ semia vandenį iž marių Šlčn.

sloop sf. (3 b ) MAL I182 see. Shroud: The broom breaks up water from the shores of Šlčn

sraujà sf. (4) Š, DŽ, NdŽ 1. LVIII1081, L, BŽ561, KŽ(Ds), Rs žr. srovė 1: Jau nebereikia irklų: srauja sugriebė valtį ir neša rš. Didmarėse vanduo netelkšo …, bet plačiomis … sraujomis traukia TS1897,11. Lietuviai gula į Sambiją tarsi kaip srauja, kuri pagavusi vis bogena su savi S.Dauk. [Pabėgėliai] plaukia, vilnija šitaip iš vakarų į rytus lyg didelė upės srauja Pt. ǁ Srauja kraujo ant lankos pražydo Vaižg. Par … veidą plaukia prakaito sraujos TS1897,2. Teka ašarų sraujos rš. | Paleido iš burnos dūmų baltą sraują TS1904,1. 2. Sr žr. srovė 3: Veltui mojuotumei pakeldamas vėjo sraują: srauja tik labiau svilins veidą Vaižg.

ilustrare stream sf (4) S, D , NdZ În primul rând LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs vezi. curent 1: Nu mai este nevoie de vâsle: fluxul capturează barca și poartă rh-urile. În Didmar, apa nu se varsă ... dar în mare ... fluxurile atrag TS 1897,11. Lituanienii merg în Zambia ca și cum ar fi un curent care se înrăutățește cu S. Dauk. [Refugiații] navighează astfel, de la vest la est, ca un mare flux de râu Pt. Ã În Vaižg se înfloreste inundatii de sânge pe arcuri. Fața feței curge prin TS 1897,2. lacrimile curgându sraujos Rs. | Eliberat din gura gazului de fum din gură TS 1904,1. 2. Vizitați -vă curent 3: Când vine vorba de trezire, va ridica fluxul vântului: fluviul va fluiera doar pe fața ta .

stream sf (4) S, D , NdZ First LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs see. current 1: No need for oars anymore: the stream captures the boat and carries the rhs. In Didmar, water does not spill ... but in large ... streams attract TS 1897,11. The Lithuanians go to Zambia as if they were a stream, which is getting worse with their S.Dauk. [Refugees] are sailing, like this, from the west to the east as a large stream of river Pt. ǁ Flood of blood on the bows flourishes in Vaižg. The face of the face is flowing through the TS 1897,2. Flowing tears sraujos Rs. | Released from the mouth smoke white stream TS 1904,1. 2. Sr see current 3: When it comes to waking up, it will raise the wind stream: the stream will only whistle on your face .

sraujanósė sf. (1) NdŽ, sraujanõsė (2) LKAI264(Dbk, An); LBŽ žr. sraujanosis.

Sloan Sph . (1) NdZ, streamline (2) LKA I264 (Dbk, An); LOA see swirling

sraujanósis sm. (1) Š, NdŽ, K.Būg(Ds), Lel, Kp, Skp, On, sraujanõsis (2) LKAI264(Rk); LBŽ, Adm žr. sravažolė: Sraujanosius sutrinam ir dedam prie žaizdos, kad įsipjaunam Vb. Sraujanósiais ištryniau žaizdą And. Insipjovęs pirštą, pridėjau sraujanósių, tai tuoj sugijo Dkk. Kaip tik ažukiši nosį sraujanósiais, tuoj nustoja kraujas tekėt Ut.

sraujanósis sm (1) Š, NdŽ, K.Būh (Ds), Lel, Kp, Skp, On, in the stream wind (2) LKA I264 (Rk); LFA, Adm see jar: Shreds the thaws and put them in the wound to tear Vb. I wiped my wound And out of the Sraujanis . Inserted my finger, I added a swan, then I immediately threw Dkk. As soon as the stomach blows up, the Blood Stops blast immediately

1 sraujas sm. LsB309, Pn, Krs žr. srauja 1.

1. sraujas cm². LsB 309, Pn, Krs see stream 1

sraũjas, -à adj. (4) DŽ, NdŽ 1. SD22, Sut, N, Kos54, Š, Rtr, Šmn, Sdk, Ad sraunus: Šventoji, nors srauja upė, nepajėgė iš apačios pasukti rato Vaižg. Ir Vėžiaupis pavasarį sraũjas Ds. Maž atplaukia vainikėlis par sraũją upelę (d.) On. Oi žirgeli juodbėrėli, ko neėdi žalios žolelės, ko negeri sraujoj upelėj? BM461. Kad tu mane inmetus ton sraujojon upelėn, ką tu mane nudavei tan didžiajan vargelin LTR(Slk). Ten, kur teka Nemunėlis, bėga sraujas vandenėlis LTR(Brž). | prk.: Mūsų inteligentai nepaliaujamu srauju upeliu teka atgal į Lietuvą tėvynę Vaižg. ^ Te išliečiau ašarėles kaip sraują upelį LTR(Užp). Krenta galvos kaip žali lapeliai, teka kraujas kaip srauja upelė LTR(Rk). sraũja n.: Reikė [mažą] nunešti, kur tik sraujausia, reikė įmesti, kur tik giliausia LMD(Brž). sraujai̇̃ sraũjai NdŽ; SD22, Sut, RtŽ: Eina sraujai [v]anduo Zr. Verpetuoja [v]andenėlis, sraujai tekėdamas NS18. ǁ gausiai srūvantis: Mano dainelės – ašaros sraujos, mano dainelės – verdantis kraujas J.Jan. sraujai̇̃ adv.: Karštos ašaros sraujai tekėjo per veidą rš. 2. smarkus (apie vėją): Papūt' sraujas vėjelis, pagadino klevelį NS1004. Tu eglute, tu eglute, ką kalbėjai su sraujuoju vėjeliu? (d.) Slm.

streams, -a adj. (4) DR , NdZ 1. SD 22, Sut, N, Kos 54, S, Rtr, Smn, Sdk, Ad Stream : Holy, though a stream of river, could not turn from the bottom of the wheel Vaižg. And in spring there is a stream of Ds. Little is the crown of the stream of the stream (d.) On. Oh, the horse is blackberry, what's not green herbs that you do not drink in the stream? BM 461. So that you hit me a little bit by the stream, what do you miss me, that's the big buggy LTR (Slk). In the place where Nemunėė flows, the stream of water runs LTR (Brz). | get: Our intellectuals flock to Lithuania through the stream of streams to Vaizg's homeland . ^ I left the tears as a stream to the stream LTR (Uzp). The head is scalded like green leaflets, the blood flows like a stream of streams LTR (Rk). Noise : It was necessary to take [small] to take away, wherever the stream was, to throw, wherever the deepest LMD (Brz) was. sraujai̇ sraũjai NBR; SD 22, Sut, RTZ: Goes sraujai [v] ater Zr. Verbs [v] and her throat, flowing through NS 18. ǁ plentifully scratching: My songs - tears flow, my songs - boiling blood J.Jan. sraujai̇ ad . : Hot tears flowed through the face of the river. 2. heavy (about wind) blew 'sraujas breeze, pervert Maple NS 1004th You herringbone, herringbone you what you have spoken with sraujuoju breeze? (d.) Sl.

sraujãžolė sf. (1) BŽ198, DŽ, NdŽ, sraũjažolė (1) LKAI168(Kp, Slm); Mt, Rtr, LBŽ žr. sravažolė: Šen bei ten žydėjo melsvai raudoni vijokliai ir baltos sraujažolės rš.

flow turbine sf. (1) The CAP 198, Dz, NBR, sraũjažolė (1) MAL I168 (Kp, Slm) Mt, Rtr, LBŽ see jar: Shin and there blooming bluish-red racers and white birch blooms

srauji̇̀ngas, -a adj. (1) žr. srautingas 1. sraujingỹn adv.: Čia upė eina vis sraujingyn Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) see streaming 1 sraujingỹn adv: Here the river is still streaming Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) vezi streaming 1 sraujingỹn adv: Aici râul este încă streaming Vr.

sraũjymė sf. (1) 1. NdŽ, GTŽ, DŽ1 sraunuma: Nereikia maudytis sraujymėse, kur yra verpetų, šaltinių, slenksčių sp. 2. NdŽ srauni vandens tėkmė. 3. LTEI422 smarkus siauras oro srautas: Atmosferos sraujymėse vėjo greitis siekia 50 m/s, dažnai ir daugiau rš. 4. GTŽ, ŽŪŽ31 vieta upėje, kur vanduo staigiai krinta, slenkstis.

stream of sf. (1) First NBR, GTZ DŽ one shoot: There is no need to bathe sraujymėse where the vortex of the source thresholds sp. 2. Flood of NdZ Flood . 3. LTE I422 Strong Narrow Air Flow: At atmospheric velocities, the wind speed is 50 m / s, often more . 4. GTZ, SJU 31th place on the river, where the

sraujỹnė sf. (2) žr. sraujymė: 1. BŽ39, DŽ, NdŽ. 2. Pradžioje upė teka iš lėto, tiktai už kelių varstų nuo krioklio ima siaurėti, virsta sraujyne Vr

srajuiekenė sf. (2) see flowrate: 1. CAP 39, DŽ, NBR. 2. At first, the river flows slowly, only narrowing through the waterfalls beyond several creeks, turns into the stream of Vr.

sraujumà sf. (3b) žr. sraujymė: 1. Vr, BŽ38, NdŽ. 2. Gera buvo žiūrėti į pasiutiškai kunkuliuojančią sraujumą rš.

flow of sf. ( 3b ) see flowrate: First Vr CAP 38 NBR. 2. It was a good idea to look at the tangibly flowing stream of rs

sraujùmas sm. (2) NdŽ; RtŽ → 2 sraujas 1.

flow of sm (2) NdZ; RtŽ → 2 streams 1.

sraujúotas, -a adj. (1) su sraujomis, smarkiomis srovėmis: Vandens tekėsena sraujuota Vr.

sraujúotas, -a adj. (1) with streams, high flows: Water stream streamed Vr.

sraujùs, -i̇̀ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds žr. 2 sraujas 1: Sraujùs vandenėlis Pnm. O to upė tokia srauji̇̀ Brž. sraũjai adv., sraujai̇̃ NdŽ. 2. nuotakus, status: Sraujus dangtis Dkk.

streams, -i̇ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds see 2 streams 1: Flood water Pnm. And the river is such a stream of Brz . Flow Adv., Flowmeter NdZ. 2. Bride, Status: Blade Cover Dkk

sraumė̃ sf. (4) Jn žr. sraumuo: 1. J, J.Jabl(Als). 2. KŽ.

swf sf (4) Jn see. stream: 1. J, J.Jabl (Als). 2. KŽ.

sraumi̇̀ngas, -a adj. (1) KŽ žr. srautingas 1. sraumi̇̀ngai

sraumi̇ngas, -a adj. (1) KŽ see streaming 1 the flow

sraumuõ sm. (3b) Š 1. DŽ, NdŽ geol. greičiausiai tekanti upės dalis, sraunuma. 2. BŽ411, Ser, NdŽ smarki vandens tėkmė, srovė: Vanduo burga vis versmingesniais sraumenėliais rš. Ir vijo Madijaną … ažu sraumenų Jordono BaTeis7,25.

swim sm (3 b ) Š 1. DZ , NdZ geol. the fastest part of the river, the flood. 2. CAP 411, Ser, NBR violent flows of water flow: Water burga still versmingesniais sraumenėliais Rs. And he traveled to Madiyana ... by the fire of Jordan, Ba Law, 7.25.

sraunà sf. (4) NdŽ; GŠ436 žr. sraumuo 2.

swift sf (4) NdZ; GC 436 see flow 2

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraũnas, -à adj. (4) NdŽ, Ds, Grnk žr. sraunus: Mes sraunas upes raiti jojome M.Katk. Upelyj kiaurai sraunojo vandens [saulelė] skaitė akmenėlius, gulinčius dugne Žem. Už girelių žaliųjų, už upelių sraunų̃jų (d.) Mtl. Žentuli sūneli, dar nebėgo sraunà upė dėl tavo žirgelio DrskD140. Nors išliesi ašarėlių kaip srauną upelį, nesugrįš vainikėlis nei jaunos dienelės NS532

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk see Flood : We are flooding the rivers with our M.Katk. Upon the river the water [sun] burned down , stones beneath the bottom of the earth. For giraffes of green, beyond the streams of streams (d.) Mtl. Son of a leader, the river of flood has not yet run because of your horse DrskD 140. Though the tears flow like a stream of streams, the crown will not return to the younger day NS 532.

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk vezi Flood : Inundăm râurile cu M.Katk. Pe râu, apa [soarele] a ars , pietre de sub fundul pământului. Pentru girafe de verde, dincolo de cursurile de cursuri (d.) Mtl. Fiul unui conducător, râul inundațiilor nu a mai funcționat încă din cauza calului tău DrskD 140. Deși lacrimile curg ca un flux de curenți, coroana nu se va întoarce în ziua cea mai tânără NS 532

sraunė sf. KŽ žr. srauna.

swift sf See KH a blast

sraunė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. darytis sraunesniam, srauniam: Vienos tėkmės tiesios ir sraunėjančios, kitos užakusios rš.

sraunėti, -person, -ėjo intr. Do it for the flush, the flood: One straight and flowing streams, and other flushes.

sraunimà sf. (3b) žr. sraunuma 1: Sraunimõ[je] rubuiliai kimba J.Jabl(Als).

swirling sf ( 3b ) see Flow 1: Swirling [je] Ruby's by J.Jabl (Als).

srauni̇̀ngas, -a adj. (1) NdŽ žr. srautingas 1: [Naras] srauningą kunkulą maišydamas, uodegėlę oran kaišydamas Š. srauni̇̀ngai

srauni̇ngas, -a adj. (1) NdZ see Flow 1: [Naras] Shaking a Tunkula by Shuffling, Tailing an Orange by Punching Sh. blues

sraũninkas sm. (1) LKAI168(Šlu), sráuninkas (1) LKAI168(NmŽ) žr. sraujanosis.

1. sraũninti, -ina, -ino tr. NdŽ daryti sraunesnį, sraunų.

stream, -in, -in tr. To make a swarm of swingsq

2. ×sraũninti, -ina, -ino (plg. l. strawić) tr. 1. daryti palaidus (vidurius): Riebumas sraũnina vidurius J. 2. virškinti: Kad kirmuo nesraũnina, tai viduriai paliekta užtūžę J

2 × sraũninti, -ina, -ino ( cf. L. Strawić) Tr. 1. to loose (in the middle): Fat belly sraũnina J. 2. Digest: For the worm does not break down, the gut is left bursting with J.

sraunis, -ė adj. N, K = sraunus.

swift, cat adj. N, K = Fluctuations.

sraunókas, -a adj. (1) gana sraunus: Tas vanduo sraunókas buvo Jrb.

sraunókas, -a adj. (1) pretty flush : This water stream was Jrb.

sraunumà sf. (3b) Š 1. Rtr, DŽ, NdŽ, Pl, Šauk vieta upėje, kur vanduo labai srauniai teka: Čia pati sraunumà upio J. Upalių raudonas putas, suneštas sraunumose, rinkom ir juodai darėm gijas Als. Ūsorių dažniausiai pamatysi sraunumose sp. 2. žr. sraunumas 1: Sraunuma vandens I.

swirling sf (3 b ) Š 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Catch the place in the river, where the water is very flowing: Here is the same flood of the river J. Upal's red foam, swollen in swamps, and we made wings of Als in black . Brzana usually see rapids sp. 2. see Flow 1: Water Flow I.

swirling sf (3 b ) N 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Prindeți locul în râu, unde apa curge foarte mult: Iată același potop al spumei roșii a lui J. Upal, umflat în mlaștini, și am făcut aripi de Als în negru . Brzana vedea , de obicei praguri sp. 2. vezi Fluxul 1: Fluxul de apă I.

sraunùmas sm. (2) Š, Rtr 1. DŽ, NdŽ → sraunus: Sraunùmas [v]andenio Krs. Tos upelės tai sraunumas, vandenėlio tai čystumas LTR(Lp). Vandenys neparstojo tvinti, o versmėse anų sraunumo, kas tiktai gyvu buvo, rado smertį I. 2. LTR(Užv) žr. sraunuma 1: Vyrai upelį ties sraunumu ąžuolo užtvanka surėmė rš.

praguri de nisip. (2) Sat, Rt În primul rând Dz, BNR → rapidă: cataractă [v] Ater CRS. Aceste fluxuri sunt spontaneitate, iar energia este LTR (Lp). Apele nu s-au deranjat să se trezească, iar fantoma lui I, care era în viață, a fost găsită în razele fantomelor . 2. LTR (Go) vezi Flood 1: Bărbații au luat cu asalt barajul de stejar de lângă furtună

swirling sm (2) Sat, Rt 1. DZ , NdŽ → Streams : Slamming [v] Anden's Krs. Those streams are spontaneity, and the energy is LTR (Lp). The waters did not bother to wake up, and the ghost of I, who was alive, was found in the rays of the ghosts . 2. LTR (Go) see Flood 1: Men stormed the oak dam near the stream by storm.

sraunùs, -i̇̀ adj. (4) Š, Rtr, DŽ, Pn, Kv; I, L smarkiai, greitai tekantis, sraujas: Kada Venta y[ra] sekli, ana nėr srauni̇̀ Vkš. Šešupė labai srauni̇̀ Jrk108. Ant to upio sraunùs vanduo, bėga sraũniai J. Srauni̇̀ vaga KŽ. Lygius laukelius pėsčiu pareisiav, o par sraunią upelę plaukte parplauksiav StnD11. Lygios lankos, plačios upės, sraũnūs vandenėliai (d.) Dkš. Čia sraunūs [v]andenys su verpetais, su verpetais (d.) Kp. O kaip mes prijosim sraũnųjį upelį, pagirdysim žirgelius JD399. Ir dajojom sraũnią upę, žirgeliai girdyta DrskD139. Kad važiavom, privažiavom upelę sraunelę LTR(Brt). ^ Minia tvinsta ir tvinsta lyg srauni upė pavasarį J.Dov. Laikas bėga lyg sraunus vanduo rš. Ir praslinko jaunos dienos kaip sraunus upelis NS532(Erž). Sraunùs vanduo visuomet švarus Btg. sraũniai Vanduo sraũniai bėga J.Jabl(Als). Upė srauniai teka Krkl. Sraũniai sraũniai Nemuonėlis eina JV390. ^ Gilus vanduo nesrauniai bėga KrvP(Kdn). ǁ gausiai srūvantis: Sraũnios ašaros NdŽ.

Numărul cântecului flushes , -iŋ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; Eu, L , brusc, în mișcare rapidă: Când Venta y este o adâncime, acest lucru nu este un flux de lucruri. Altarul este foarte săbătător. Există 108. Pe acest curent curg apă, fluxul de apă curge prin J. Srauničia vaga KŽ . Ea era egală cu câmpurile pe jos, dar StnD a inundat pârâul în cursul râului . 11. Râuri egale, largi, streamers (d.) . Iată fluxurile de [v] dents cu muștele, cu vrăji (d.)Kp. Și , așa cum am prijosim pagirdysim flux sraũnųjį Horse JD 399. Și dajojom râu care curge repede, caii iepuri la doze de DrskD 139. Că ne - am dus, privažiavom Creek sraunelę LTR (GRT). ^ Marea este aplatizată și aplatizată ca un izvor de primăvară de către J.Dov. Timpul se scurge ca și sprintul cu apă rs Și ziua cea tânără a început ca un flux de inundații din NS 532 (Erz). Apa este întotdeauna curată Btg. Fluxuri Jeturi de apă conduse de J.Jabl (Als). Râul curge prin Krkl. Fluxurile de flux din marină se îndreaptă spre JV 390. ^ Apa adâncă circulă liber KrvP (Kdn). Þ zgâriind abundent: lacrimile gri NdZ.

Illustration flushes, -i̇ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; I, L sharply, fast-moving, stream: When Venta y is a shallow, this is not a stream of things. The shrine is very blasting. There are 108. There are water flowing on this stream, the stream of water flows through J. Srauničia vaga KŽ . The level of the fields went by foot, and StnD flooded the stream in the stream . 11. Equal arches, broad rivers, streamers (d.) Dkz. Here are the streams of [v] dents with the flies, with the spells (d.)Kp And how do we get a streaming stream, we will drink the JD 399 horse. And we feed the stream, the horses are drunk by DrskD 139. To ride, we arrive at the LTR (Brt) stream. ^ The sea is flattened and flattened like a springtime stream by J.Dov. Time runs out like sprinting water rs And the young day started as a flood stream of NS 532 (Erz). Water is always clean Btg. Flows Water jets run by J.Jabl (Als). The river flows through Krkl. Flow streams in the navy go JV 390. ^ Deep water is flowing freely KrvP (Kdn). ǁ plentifully scratching: Gray tears NdZ.

sraũpti, -ia, -ė KŽ žr. sraubti. apsraũpti, -ia, àpsraupė; Sut, G77 žr. apsraubti.

sraũpti, doamnă, pisică C & vezi. sraubti. a concepe, adică , aspraupe; Sut, G 77 , a se vedea. să înflorească

sraũpti, Madam, cat C & see. currents to conceive, that is , aspraupe; Sut, G 77 see to flourish

srautà sf. (4) KŽ; Rtr 1. NdŽ žr. srautas 1. 2. J.Jabl(Als) žr. sraunuma 1: Čia srautà vandens neužšalusi J.

stream sf (4) KJ; Rtr 1. see NdZ flow 1 2. J. Jabl (Als) see Flow 1: Here's the flow of water without freezing J.

stream sf (4) KJ; RTR 1. vedeți NdZ fluxul 1 2. J. Jabl (Als) vezi Fluxul 1: Iată fluxul de apă fără înghețarea J.

sraũtas sm. (2) J.Jabl, DŽ, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, Š, GŠ206 srauni tėkmė, srovė: Upės sraũtas velėnas neša Krkl. Kalnų srautų išneštas kelias Šlč. Pavasarį, kai ima tirpti sniegas, tundros upeliai virsta upėmis, o upės – siaučiančiais vandens srautais rš. Audra prapliupo lietaus sraũtais NdŽ. Vanduo pilasi iš dangaus ištisiniu srautu A.Vencl. Lavos srautas GTŽ. | Srautai prakaito bėga per jų veidus rš. Ašarų sraũtas NdŽ. Ašaros srautu paplūdo jai iš akių rš. | Kombaino stogelis palengva nukreipia javų srautą į kūlimo aparatą rš. ǁ NdŽ vandens verpetas. 2. kuria nors linkme sklindanti, plūstanti oro, šviesos ir pan. masė: Stiprūs oro srautai atnešė šilumą ir į mūsų respubliką sp. Praūžė smarkus vėjo srautas rš. Dujų sraũtas reguliuojamas DŽ1. Novai sprogstant susidaro labai galingi kosminių spindulių srautai rš. Magnetinis srautas rš. Elektronų srautas rš. 3. Pp, Žlb, Brž nedidelis, vos sruvenantis upelis: Tokie srautùkai bėgo, jei tvirtai užlijo DūnŽ. Toks srautẽlis Vaišvė DūnŽ. ǁ Škn žema vieta abipus upelio. 4. daugybė žmonių ar daiktų, judančių viena kryptimi: Žmonių srautas išneša jį į gatvę rš. Stengiamasi reguliuoti poilsiautojų srautą viso Palangos pajūrio ruože sp. Nesibaigiantis turistų sraũtas DŽ1. Tarp pramonės ir gyvenamųjų rajonų paliekamos žaliosios zonos patikimai saugos gyventojus nuo dūmų, triukšmo ir transporto srautų rš. ǁ daugybė ko nenutrūkstamai išleidžiamo ar gaunamo: Krovinių srautas PolŽ77. Darosi praktiškai neįmanoma aprėpti vis augančio mokslinės informacijos srauto sp. 5. prk. gausybė ko sklindančio iš kur, užplūstančio ką: Proklamacijų srautas rš. Žodžių sraũtas DŽ1. Prisiminimų srautas atplėšė ją kaip sraigę nuo akmens ir sviedė į sūkuriuojantį praėjusių dienų verpetą J.Avyž. Jėgų sraũtas NdŽ. Į užsienį plačiu srautu plaukė pinigai sp. Jo žodžiai plaukė galingu srautu, jo akys spindėjo V.Myk-Put. Nesulaikomu srautu plūstančios mintys rš.

stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 flux rapid, curentul: Râu curge arborelui transportă ClCr. Autostradă Aranjată de curenții de munte În primăvara, când se topeste zăpada, curenții de tundră se transformă în râuri, în timp ce râurile sunt curenți slabi de apă . Furtuna ploua cu nori de ploaie NdZ. Apa curge de pe cer printr-un flux constant de A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Conducând transpirații se grăbesc prin fețele lor . Teardrop flux NdŽ. Lacrimile i-au curg din ochi spre ea. | Ochelarii de combinare direcționează cu ușurință fluxul de cereale către mașina de treierat rs. Þ NdZ verpetas de apă. 2. aerul, lumina și așa mai departe, propagând în unele direcții. masă: fluxurile de aer puternice au adus căldură republicii noastre sp. Vântul puternic a fluctuat. Debitul de gaz este controlat dz 1 . Explozia Novai produce raze cosmice foarte puternice în rs. Fluxul magnetic rs Flux de electroni rs 3. Pp ZLB, BRZ mic pârâu doar sruvenantis: Astfel de srautùkai a fugit atunci când strans užlijo DūnŽ. O astfel de glumă de trafic Vaišve DūnŽ. Ķ Shkn scăzut pe ambele părți ale fluxului. 4. Mulți oameni sau lucruri care se mișcă într-o singură direcție: Fluxul de oameni îl duce pe stradă . Se fac încercări de a reglementa fluxul turiștilor din zona Palanga Seashore . Fluxul nesfârșit de turiști dz 1 . Între industriile și zonele rezidențiale, zonele verzi sunt lăsate să protejeze în mod fiabil populația de fum, zgomot și trafic . Numărul de lucruri care urmează a fi descărcate sau primite continuu: fluxul de transporturi PolŽ 77. Este practic imposibil să se acopere fluxul tot mai mare de informații științifice sp. 5. uzura o mulțime de lucruri care vin de unde să obțină ce: Proclamație flux rs. Țâșnească dz unul . Curentul reculegerii a atras-o ca pe un melc din piatră și a măturat în vîrful lunii din ultimele zile, J. Aving. Forța de forță NdŽ. Petreceți o mulțime de bani în străinătate . Cuvintele lui au înotat într-un curent puternic, cu ochii priviți la V. Myk-Put. Streams gâdilind gânduri rs.

Source of the word: Lithuanian-Latvian dictionary. Composed by J. Ryter. Riga, 1929. stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 swift flow, the stream: The river flows shaft carries CrCl. The mountain road flows in the Šlč. In the spring, when the snow melts, the tundra streams turn into rivers, while the rivers are scarce water streams . The storm rains with rain streams NdZ. The water flows from the sky through a steady flow of A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Streams sweat rush through their faces rs. Teardrop stream NdŽ. The tears flowed from her eyes to her. | The combine goggle easily directs the flow of grain to the threshing machine rs. ǁ NdZ water verpetas . 2. the air, light, and so on, propagating in some direction. mass: Strong airflow brought warmth to our republic sp. Strong wind flow fluctuated. The gas flow is controlled DŽ 1 . The Novai explosion produces very powerful cosmic rays in rs. Magnetic flow rs Electron flow rs 3. Pp ZLB, BRZ small creek just sruvenantis: Such srautùkai fled when tight užlijo DūnŽ. Such a traffic joke Vaišve DūnŽ. ǁ Shkn low on both sides of the stream. 4. Many people or things moving in one direction: The flow of people takes him to the street . Attempts are made to regulate the flow of holidaymakers throughout the Palanga Seashore Area . The endless flow of tourists DŽ 1 . Between industry and residential areas, green areas are left to reliably protect the population from smoke, noise and traffic flows . Ď Number of things to be continuously discharged or received: Flow of freights PolŽ 77. It is practically impossible to cover the growing flow of scientific information sp. 5. wear a lot of things coming from where to get what: Proklamation flow rs. Gush DŽ one . The stream of recollection drew her as a snail from the stone and swept into the whirling of the last days' wool J. Aving. Force stream NdŽ. Spend a lot of money abroad . His words swam in a powerful stream, his eyes staring at V. Myk-Put. Streams flowing thoughts rs.

srauti̇̀ngas, -a adj. (1) 1. Rtr, BŽ546, DŽ, NdŽ, KŽ srauniai tekantis: Ta upė srauti̇̀nga, t. y. daug srautų tur J. Srautingas vanduo rš. 2. NdŽ su sūkuriais, verpetuotas.

torrential, -a adj. (1) 1. Rtr, CAP 546, DŽ, NBR, C & L swift flowing: The torrential river, which flows much should Mr torrential water Rs. 2. NdZ with whirlwinds, flooded .

torențial, -a adj. (1) 1. RTR, CAP 546, dz, BNR, C & L rapidă care curge: torențiale râu, care curge mult ar trebui să Mr apă torențială Rs. 2. NdZ cu vânturi, inundate .

srautingùmas sm. (2) → srautingas: 1. BŽ546, NdŽ. 2. NdŽ

streaming sm (2) → flux: 1. CAP 546, BNR. 2. NdŽ

sraũtinis, -ė adj. (1) 1. išsiliejantis srautais: Iš dangaus vasarą ir rudenį pila srautiniai lietūs Šlč. 2. LTEV431 srovinis, konvejerinis: Srautinė statyba respublikoje jau ne naujiena sp. Srautinė transportavimo linija rš.

Streaming, pisică adj. (1) 1. Fluxuri de vărsare: De pe cer în vară și toamnă curg fluviu în Šlč. 2. LTE V431 curent, transportor: Imbunatatirea constructiei in republica nu este noua sp. Streamline linia de transport

Streaming, cat adj. (1) 1. Spill flows: From the sky in the summer and in the autumn, rains flow in the Šlč. 2. LTE V431 current, conveyor: Streamline construction in the republic is not new sp. Streamline transportation line

srauti̇̀s sf. (4) Š, BŽ546, NdŽ, KŽ; Rtr, TechŽ106 žr. srautas 1.

srauti̇s sf. (4) N, CAP 546, NBR, C & L; Rtr, Tech 106 see flow 1

srautus, -i adj. žr. sraunus. sraučiai adv.: Sula teka kuo srautesniai į visu tolimosias sprogymes S.Dauk.

flows, -i adj. see flushes blast adv.: Sula flows as swiftly as possible to all the far-flung explosions of S.Dauk.

fluxuri, -i adj. a se vedea. torențial. blast : Sula curge cât mai repede posibil cu toate exploziile de la S. Dauk.

srauzdė sf. P, LBŽ žr. sravažolė.

blade sf. P, LBŽ vezi sravažolė.

sraũžolė sf. (1) NdŽ, sráužolė (1) NdŽ; Rtr, LBŽ, KŽ = sravažolė.

iarbă sf. (1) NdZ, spatula (1) NdZ; Rtr, LBZ, C & L = sravažolė.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Thomas K. Yazdgerdi, trimis al SUA cere restituirea bunurilor evreieşti atât private cât şi comunitare şi acordarea de pensii pentru supravieţuitori care au plecat din România şi nu mai au cetăţenie română precum şi restituirea bunurilor fără moştenitori

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Britanicii s-au prins că federalista UE urmăreşte dezmembrarea statelor naționale. Theresa May: Marea Britanie nu se va răzgândi în privința părăsirii Uniunii Europene. Părăsim UE, nu Europa"

Bilderbergul Progresist Emmanuel Macron: "Marea Britanie şi-a luat un risc imens lăsându-i pe cetățeni sa decidă ieșirea din UE. Referendumul a fost o greșeală"  Ați înțeles? Cetățenii NU trebuie lăsați să decidă. Asta o spune cinic Bilderbergul Macron. 

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

RETEAUA LUI SOROS DIN ROMANIA S-A ACTIVAT DIN NOU. Peste 50 de ONG-uri din Romania cer impotriva Constitutiei Romaniei Articolul 3 (4) ca sa fie Relocate in Romania MULT MAI MULTE MII DE IMIGRANTI decat cei decisi pentru Romania pana acum.

Ungaria s-a săturat de ilegalitățile susținute de ONG-urile lui SOROS. De acum le va pedepsi prin lege dacă mai susțin sau fac activități ilegale. Guvernul Ungariei a întocmit o listă cu organizațiile care promovează migrația ilegală

VIDEO - ONG-urile lui SOROS şi activiștii progresişti regrupați sub eticheta #rezist au pus la cale un nou miting. Cum a organizat Rețeaua Progresisto-Soroșistă Mitingul. Estimare : La 1 soroșist, progresist sau activist sunt 10-20 de manipulați

Jurnalistul Nic Sârbu, soțul Simonei Tache, a murit la 43 de ani: "Ultimul lui an a însemnat o uriașă suferință"

SOROS LOVEŞTE CU MITINGURI ŞI ÎN SUA. Sute de mii de persoane, printre care și numeroase vedete, au participat în marile orașe americane la Marșul Femeilor împotriva Administrației Trump. Reacția lui Trump, pe Twitter | FOTO, VIDEO

SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018. EUROSPORT LIVE STREAMING HALEP - OSAKA la Australian Open 2018

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

SUBIECTE ROMÂNĂ COMPER 2018, elevi au avut prima probă. Vezi când apar baremele şi unde se afişează rezultatele

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

Disperare în rândurile Rețelei SOROS după numirea lui Dăncilă. SOROŞISTUL Cristian Pârvulescu, despre desemnarea premierului Dăncilă: "S-ar putea ca această decizie a preşedintelui să fie o eroare"

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Cât plătește fiecare român pe lună pentru ajutoarele sociale acordate de statul român? Mai nimic. Mai puțin de 1 euro pe lună de fiecare român.

EUROSPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA STREAMING ONLINE: Simona îşi apără locul 1

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

UNGARIA. Ce prevede pachetul de legi STOP SOROS

Italia. Progresiştii Soroşişti de la Movimento 5 Stelle conduc în sondaje cu 28% şi au 40% la grupa 18-50 de ani. Fără Schimbarea programei şcolare ne paşte neobolşevismul şi destrămarea statului unitar

Europarlamentari români au semnat pentru Desființarea României. Atenție pe cine trimiteți europarlamentari. Renate Weber și Mircea Diaconu au semnat manifestul Spinelli care susține o Europă Federală și Desființarea Statelor Naționale

TRĂDĂTORI DE ȚARĂ. Noua lege a redevențelor e cea veche: Pentru productia din pământul țării de petrol si gaze va fi același BACȘIȘ la fel ca până acum. Norvegia 78% impozitare totală pe petrol și gaze, Marea Britanie 62% și 81%, Danemarca 64%, Romania 19%

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Eforturile disperate ale învățătorului care vrea să salveze școala din munți, de dragul celor 7 copii care fac carte. Bine că băgăm miliarde anual gratuit în buzunarele austriecilor de la OMV prin redevențe bacşiş în timp ce ne batem joc de copiii noştri

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Progresiştii Soroşişti se toarnă între ei. Soroşistul Tolontan, cel care-i cântă ode şi linguşeli penibile mărețului Soros, e acuzat că a colaborat cu Securitatea şi că e agent SIE de către Guşă prietenul Popperianului Hellvig şi patron la Realitatea Tv

Dosarul Cherecheş se prăbuşeşte: Interceptările DNA au fost editate şi nu sunt originale. Cerem Parlamentului, Ministrului Justiției şi Preşedintelui să ia măsuri de urgență. Aceste lucruri sunt mai grave decât crimele unor demenți izolați.

Cum își bate joc, din nou, Isărescu de români. În timp ce în toată lumea civilizată dobânzile băncilor centrale sunt între 0% şi 1,5%, ba chiar negative, Isărescu a mărit dobânda BNR de la 1,75 la 2% ca să crească dobânzile pentru români.

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Jurnalistul Nic Sîrbu a murit la doar 43 de ani

Germania le spală creierele copiilor germani de mai bine de 10 ani ca să devină MUSULMANI. Dintr-un serial pentru copii: "Este de acum mult mai important în viața noastră ca să ne rugăm lui Allah și să-i fim profund recunoscători"

PSD renunță la aberanta "avizare" a miniştrilor de către SRI. Șerban Nicolae "Cum să-mi spună SRI-ul, mie, senator, 'nu puteți să-l puneți pe ăla ministru'? E șantaj"

Zuckerberg şi Rețeaua Progresistă nu mai ştiu ce să facă ca să Cenzureze ştirile conservatoare. Zuckerberg, anunţ important despre ştirile postate pe Facebook: Începem de săptămâna viitoare

Andreea Marin, goala! Pictorialul sexy cu îndrăgita prezentatoare TV

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

O crimă cu cântec. "Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un român intr-un apartament din Capitală. Surse: Era in legitimă apărare şi nu va fi arestat". Din alte surse aflăm că făcea Sex. Cine l-a judecat şi l-a scăpat atât de repede?

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

Tânăr drogat, scene uluitoare pe o stradă din Capitală. Băiatul vedea căpuşe pe el VIDEO

ANDRA, APROAPE GOALĂ! Uite-o CU SÂNII LA VEDERE, înainte să îl cunoască pe Măruță | VIDEO INCENDIAR

SRI se jură că nu fură: "Noi nu dăm avize", dar Codrin Ştefănescu i-a prins cu Avizu-n Gură.

Guvernul pregăteşte un nou ajutor social: se dau lunar tichete de masă în valoare de 500 de lei! Ce trebuie să faci ca să le primeşti

Caru' cu vedete:Din trecutul Mihaelei Radulescu. Primul sot a prins-o in pat cu un dansator;La 69 de ani, Elena Merisoreanu si-a facut injectii de intinerire;E incredibil cu ce se ocupa azi celebrul Americanu' din La bloc

Caravana "Alege oaia!" ajunge la Iași, marți și miercuri

MANIPULAREA PRIN SEX. OANA ŞI VIOREL LIS, sex tape-ul care face înconjurul internetului. IMAGINI XXX

Cum prepari baclavaua la tine acasa. Cât de simplu și rapid se pregătește deliciosul desert

SUBIECTE ROMÂNĂ COMPER 2017. Vezi ce au avut de scris elevii şi când apar baremele

IPOTEZA SOC: Petrolul NU provine din materie organică şi NU se epuizează - Zăcămintele de țiței se refac singure !

COMPER ROMANA 2018: Subiecte COMPER ROMANA, ce trebuie să ştie elevii pentru etapa din ianuarie

FOTO Suporter de lux pentru Simona Halep la meciul cu Naomi Osaka. Cine a venit special să o susțină pe jucătoarea noastră

Ce face o femeie cu mâna în chiloți, în metrou, te lasă perplex | VIDEO INTERZIS MINORILOR

​LIVE Text Simona Halep vs Naomi Osaka (de la ora 08:00)

Utile:Obiceiuri alimentare care-ti afecteaza sanatatea.Ce mituri despre alimentatie au demontat nutritionistii;Alimente care intaresc sistemul imunitar;Sfaturi pentru parul gras si lipsit de volum

LIVE BLOG Australian Open | Meciul Simona Halep - Naomi Osaka începe ACUM. Ce descătușare: Kerber supraviețuiește în turneu, după ce a fost la trei puncte de eliminare. Știm primul 'sfert' feminin de pe jumătatea superioară. Joacă și Federer

Firme inchise din lipsa de angajati: Cu banii ne rugam de ei si nu vor sa vina la munca

BOMBĂ. Andreea Esca, apariţie în revista Playboy? FOTO

IESITI DE PE SNAPCHAT. Snapchat, rețeaua care își autodistruge mesajele, începe să transmită publicitate

EXCLUSIV | "Simona e favorita numărul 1 și după e ea!" Cu cine va duce Halep o luptă crâncenă pentru primul titlu de Grand Slam. Singura îngrijorare pentru meciurile următoare

PROTEST spontan la ArcelorMittal Galați: Sute de salariați s-au strâns în fața birourilor

Un adolescent din Rusia și-a atacat colegii de școală cu un topor și a incendiat sala de curs cu un cocktail Molotov

Radiografia unui an de fonduri europene în Regiunea de Nord-Est. Harta celor mai importante proiecte

Corespondență din Melbourne - Cum își câștigă Maria Șarapova atenția de care are parte, deși sportiv e departe de pretențiile unei mari campioane

Care este semnificația sărutării mâinii preotului. Gestul, explicat de Sfânul Ioan Gură de Aur în lucrarea "Despre preoție"

Cei mai sănătoşi peşti cu Omega3

LIVE BLOG Australian Open | Simona Halep este în sferturii, pentru a treia oară! Demonstrație 'a la numărul unu'. Ce descătușare: Kerber rămâne în cursă, după ce a fost la trei puncte de eliminare. Știm un 'sfert' feminin pe jumătatea superioară

Bătrână găsită la morgă cu un pampers pe cap. A murit cu mâinile încleștate și cu gura deschisă de la urletele de durere

Mucegaiul din natură care a revoluționat medicina. Povestea descoperitorului, care a primit premiul Nobel pentru Pace

LIVE BLOG Australian Open | Simona Halep - Naomi Osaka 6-3, 6-2. Numărul unu mondial este în sferturi la Melbourne, pentru a treia oară, după o super-evoluție. Ce descătușare: Kerber rămâne în cursă, după ce a fost la trei puncte de eliminare

Prag financiar important depășit de Simona Halep la Australian Open. Care este câștigul total realizat de ea din tenis

VIDEO | Halep, în aplauzele fanilor australieni: "A fost un meci grozav! Nu mă așteptam să ajung aici". Cum a învins-o pe Osaka, Darren Cahill și speranța: "Aș vrea să am două zile libere"

Australian Open 2018 | A început partida dintre Simona Halep și Naomi Osaka | LIVETEXT

Horoscop 22 - 28 ianuarie 2018 pentru toate zodiile: Săptămână complicată pentru multe zodii

HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI: Ce aduce finalul lunii pentru fiecare zodie. Previziunile runelor

Fiscul spaniol intentioneaza sa o dea in judecata pe Shakira pentru frauda de zeci de milioane de euro

Cum se numeau adevărații descoperitori ai Americii. Veneau de pe insula renegaților, erau războinici, aventurieri și negustori

Vremea se va menține rece și vor avea loc ninsori în cea mai mare parte a țării | PROGNOZA METEO pentru luni și marți

Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre ofensiva turca in Siria

Prognoza meteo: vin 3 luni cu vreme anormală. Cât ninge în februarie, cum va fi în martie, unde lovește frigul în aprilie

HOROSCOP 2018: ce nativi au noroc cu carul în carieră, pe cine loveşte norocul în dragoste

Horoscop 22 ianuarie 2018: Turbulenţe la serviciu, taifun în familie. Început greu de săptămână pentru multe zodii

Copilăria paradisiacă în România anului 1850. Cum se desfășurau jocurile "de-a porumbeii" sau "de-a fețele"

COMPER 2017 regulament, MODELE SUBIECTE şi rezultate. Elevii dau vineri examen la LIMBA ROMÂNĂ

Laura Cosoi, sex cu un fost ministru în filmul "Cel ales". VIDEO

Compania aeriană românească Blue Air a depășit pragul de 5 milioane de pasageri

Tenis: Simona Halep s-a calificat fără emoții în sferturi la Australian Open

Ce înseamnă dacă te uiţi la ceas la 10.00 pe 10.10?

Tupeu incredibil al unui şofer din Cluj. A intrat cu maşina pe pârtie, printre schiori VIDEO

Presa internationala, dupa meciul liderului mondial: Simona Halep invinge si convinge

LIVE BLOG Australian Open | Simona Halep - Naomi Osaka se joacă ACUM. Demonstrație de joc inteligent a liderului mondial! Kerber rămâne în turneu, după ce a fost la trei puncte de eliminare. Știm un 'sfert' feminin pe jumătatea superioară

Simoma Halep a uimit-o pe Naomi Osaka. Momentul care nu s-a văzut în transmisiunea în direct | VIDEO

INTERVIU Simona Halep: "În acest moment cred că pot să bat pe oricine! Accidentarea m-a mobilizat și mai mult"

Kaufland face angajări. Iată posturile

EXATLON. Giani Kiriţă şi Claudia "Cream" au plecat din casă îmbrăţişaţi. Anda Adam i-a dat de gol FOTO

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Victorie de COȘMAR a Simonei Halep în turul 3 la Australian Open după 3h45' după 15-13 în setul decisiv şi după ce Simona a salvat 3 mingi de meci la 0-40.

Business-ul care este la îndemâna oricui: a investit 6400 de euro și a avut un profit de peste 600.000 de euro

Tradiții exotice incluse în patrimoniul UNESCO. Singurul loc din lume unde creveții sunt pescuiți cu ajutorul cailor

Povestea căpitanului Mircea Ionescu, comandantul remorcherului 101. Viața închinată salvării marinarilor în pericol

LIVE BLOG Australian Open | Simona Halep - Naomi Osaka începe ACUM. Ce descătușare: Kerber supraviețuiește în turneu, după ce a fost la trei puncte de eliminare. Știm primul 'sfert' feminin de pe jumătatea superioară. Joacă Federer

Scapă de mirosul transpiraţiei cu remedii naturiste

COD GALBEN de viscol, până la ora 22:00. Rafalele de vânt pot atinge 75 de kilometri la oră/ Care sunt județele afectate

Comisia "Alegeri 2009" își prezintă azi concluziile. Cine sunt persoanele care au refuzat să vină la audieri

Conducerea PSD discută astăzi componența Guvernului Dăncilă

Turcia va încheia în curând operațiunea din provincia siriană Afrin, anunță Recep Tayyip Erdogan

Cum ne dăm seama când mint copiii. "Își freacă mâinile, le agită, le duc la spate, le bagă în buzunare, se uită în altă parte"

Gabriela Firea despre proteste: Ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice

Accident feroviar: Cel puţin 15 persoane au fost rănite după ce un tren a izbit tampoanele de frânare din gară

Ce trebuie să știm dacă avem sânge cu Rh negativ. Recomandările medicilor în privința femeilor însărcinate

Obiecte faurite din metal si lucrari complexe de inginerie, descoperite dedesubtul unei piramide stravechi din Grecia

COMPER 2018. Subiecte COMPER MATEMATICĂ, regulament şi CALENDARUL CONCURSULUI din acest an

Un satelit european a detectat o pată de petrol ce ar putea proveni de la avionul EgyptAir prăbușit (ESA)

GALERIE FOTO | 6 imagini care spun povestea victoriei Simonei Halep în fața japonezei Naomi Osaka. Zâmbetele, încordarea fanilor, un serviciu cum nu speram să vedem și definiția determinării

JO 2018: Purtătorul de drapel al Tonga la JO de vară 2016 s-a calificat la Olimpiada de iarnă de la PyeongChang

Cum să-ţi cumperi maşină, la preţul unui telefon. ANAF vinde maşini la preţ de chilipir

GapMinder intră pe piața din România. Fondul de investiții vrea să finanțeze start-up-uri inovatoare de tehnologie cu până la 100.000 de euro

LIVE BLOG Australian Open | Simona Halep - Naomi Osaka 6-3, 6-2. Numărul 1 e în sferturi la Melbourne, a 3-a oară, după o super-evoluție. Descătușare: Kerber continuă, după ce a fost la 3 puncte de eliminare. Surprize, la băieți: Djokovic este KO!


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36

Nr. de articole la aceasta sectiune: 4268, afisate in 36 pagini.ieri 03:31 CITATUL ZILEI