18:08
Comentarii Adauga Comentariu

Lituaniană srau-

sraubimas

sraublė

sraublys

sraubti

sraubulė

srauja

sraujanosė

sraujanosis

sraujas1

sraujas2

sraujažolė

sraujingas

sraujymė

sraujynė

sraujuma

sraujumas

sraujuotas

sraujus

sraumė

sraumingas

sraumuo

srauna

sraunanosis

sraunas

sraunė

sraunėti

sraunima

srauningas

srauninkas

srauninti1

srauninti2

sraunis

sraunokas

sraunuma

sraunumas

sraunus

sraupti

srauta

srautas

srautingas

srautingumas

srautinis

srautis

srautus

srauzdė

sraužolėsraubi̇̀mas sm. (2); N → sraubti

stream of sm (2); N → flow.

sraublė̃ sf. (4) 1. LKAI264(Šlčn) žr. straublė: Sraublė̃ būna po lietaus Dv. Graži sraublė̃ iš marių tęsia vandenį Dv. 2. Š, NdŽ menk. burna, snukis: Gausi sraublė̃n kočėlu Š(Grv).

swan sf. (4) First MAL I264 (Šlčn) see. Strap: The Snake is in the rain for two . Beautiful stream from the lagoon continues with water . 2. Š, NdŽ cod. mouth, muzzle: Gaus slobilny kočėlu Š (Grv).

sraublỹs sm. (4) NdŽ žr. straublys

sraublỹs sm. (4) see NdZ straublys

sraũbti, -ia, -ė Jn, K.Būg, J, Rtr, NdŽ, KŽ, Dv; N žr. sriaubti 1: Tesraubiu, meldžiu, iš to raudono [valgio] Ch1Moz25,30. apsraũbti, -ia, àpsraubė; CI252, Krz39, Sut žr. apsriaubti 2: Kančios ir sopuliai kaip gimdančiosios moteriškės suims ir apsraubs visas žmones DP14. Visas žmones dėl grieko apsraubė SE52. įsraũbti, -ia, į̇̃sraubė JI554 žr. įsriaubti 1. išsraũbti, -ia, i̇̀šsraubė Š; N žr. išsriaubti 1: Išsurbt, ižsraubt SD414.

sraũbti, -ia, cat Jn, K.Būgos, J Rtr, NBR, KZ, Dv; N see Crumble 1: Tesrabi, I pray, of that red [food] Ch 1Moz 25.30. to conceive of, that is , an old woman; C I252, KRZ 39, Sut see. Cover 2: Predators and donkeys like women of childbearing will swallow and flood all people. DP 14. All people on the thunderbolt embraced SE 52. to impose, that is , to the crust J I554 see enter into 1 to get out of the way ; N see Cut off 1: Stir, crush SD 414.

sraubulė̃ sf. (3b) LKAI182 žr. sraublė: Sraubulė̃ semia vandenį iž marių Šlčn.

sloop sf. (3 b ) MAL I182 see. Shroud: The broom breaks up water from the shores of Šlčn

sraujà sf. (4) Š, DŽ, NdŽ 1. LVIII1081, L, BŽ561, KŽ(Ds), Rs žr. srovė 1: Jau nebereikia irklų: srauja sugriebė valtį ir neša rš. Didmarėse vanduo netelkšo …, bet plačiomis … sraujomis traukia TS1897,11. Lietuviai gula į Sambiją tarsi kaip srauja, kuri pagavusi vis bogena su savi S.Dauk. [Pabėgėliai] plaukia, vilnija šitaip iš vakarų į rytus lyg didelė upės srauja Pt. ǁ Srauja kraujo ant lankos pražydo Vaižg. Par … veidą plaukia prakaito sraujos TS1897,2. Teka ašarų sraujos rš. | Paleido iš burnos dūmų baltą sraują TS1904,1. 2. Sr žr. srovė 3: Veltui mojuotumei pakeldamas vėjo sraują: srauja tik labiau svilins veidą Vaižg.

ilustrare stream sf (4) S, D , NdZ În primul rând LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs vezi. curent 1: Nu mai este nevoie de vâsle: fluxul capturează barca și poartă rh-urile. În Didmar, apa nu se varsă ... dar în mare ... fluxurile atrag TS 1897,11. Lituanienii merg în Zambia ca și cum ar fi un curent care se înrăutățește cu S. Dauk. [Refugiații] navighează astfel, de la vest la est, ca un mare flux de râu Pt. Ã În Vaižg se înfloreste inundatii de sânge pe arcuri. Fața feței curge prin TS 1897,2. lacrimile curgându sraujos Rs. | Eliberat din gura gazului de fum din gură TS 1904,1. 2. Vizitați -vă curent 3: Când vine vorba de trezire, va ridica fluxul vântului: fluviul va fluiera doar pe fața ta .

stream sf (4) S, D , NdZ First LV III1081, L CAP 561 C & L (ds) Rs see. current 1: No need for oars anymore: the stream captures the boat and carries the rhs. In Didmar, water does not spill ... but in large ... streams attract TS 1897,11. The Lithuanians go to Zambia as if they were a stream, which is getting worse with their S.Dauk. [Refugees] are sailing, like this, from the west to the east as a large stream of river Pt. ǁ Flood of blood on the bows flourishes in Vaižg. The face of the face is flowing through the TS 1897,2. Flowing tears sraujos Rs. | Released from the mouth smoke white stream TS 1904,1. 2. Sr see current 3: When it comes to waking up, it will raise the wind stream: the stream will only whistle on your face .

sraujanósė sf. (1) NdŽ, sraujanõsė (2) LKAI264(Dbk, An); LBŽ žr. sraujanosis.

Sloan Sph . (1) NdZ, streamline (2) LKA I264 (Dbk, An); LOA see swirling

sraujanósis sm. (1) Š, NdŽ, K.Būg(Ds), Lel, Kp, Skp, On, sraujanõsis (2) LKAI264(Rk); LBŽ, Adm žr. sravažolė: Sraujanosius sutrinam ir dedam prie žaizdos, kad įsipjaunam Vb. Sraujanósiais ištryniau žaizdą And. Insipjovęs pirštą, pridėjau sraujanósių, tai tuoj sugijo Dkk. Kaip tik ažukiši nosį sraujanósiais, tuoj nustoja kraujas tekėt Ut.

sraujanósis sm (1) Š, NdŽ, K.Būh (Ds), Lel, Kp, Skp, On, in the stream wind (2) LKA I264 (Rk); LFA, Adm see jar: Shreds the thaws and put them in the wound to tear Vb. I wiped my wound And out of the Sraujanis . Inserted my finger, I added a swan, then I immediately threw Dkk. As soon as the stomach blows up, the Blood Stops blast immediately

1 sraujas sm. LsB309, Pn, Krs žr. srauja 1.

1. sraujas cm². LsB 309, Pn, Krs see stream 1

sraũjas, -à adj. (4) DŽ, NdŽ 1. SD22, Sut, N, Kos54, Š, Rtr, Šmn, Sdk, Ad sraunus: Šventoji, nors srauja upė, nepajėgė iš apačios pasukti rato Vaižg. Ir Vėžiaupis pavasarį sraũjas Ds. Maž atplaukia vainikėlis par sraũją upelę (d.) On. Oi žirgeli juodbėrėli, ko neėdi žalios žolelės, ko negeri sraujoj upelėj? BM461. Kad tu mane inmetus ton sraujojon upelėn, ką tu mane nudavei tan didžiajan vargelin LTR(Slk). Ten, kur teka Nemunėlis, bėga sraujas vandenėlis LTR(Brž). | prk.: Mūsų inteligentai nepaliaujamu srauju upeliu teka atgal į Lietuvą tėvynę Vaižg. ^ Te išliečiau ašarėles kaip sraują upelį LTR(Užp). Krenta galvos kaip žali lapeliai, teka kraujas kaip srauja upelė LTR(Rk). sraũja n.: Reikė [mažą] nunešti, kur tik sraujausia, reikė įmesti, kur tik giliausia LMD(Brž). sraujai̇̃ sraũjai NdŽ; SD22, Sut, RtŽ: Eina sraujai [v]anduo Zr. Verpetuoja [v]andenėlis, sraujai tekėdamas NS18. ǁ gausiai srūvantis: Mano dainelės – ašaros sraujos, mano dainelės – verdantis kraujas J.Jan. sraujai̇̃ adv.: Karštos ašaros sraujai tekėjo per veidą rš. 2. smarkus (apie vėją): Papūt' sraujas vėjelis, pagadino klevelį NS1004. Tu eglute, tu eglute, ką kalbėjai su sraujuoju vėjeliu? (d.) Slm.

streams, -a adj. (4) DR , NdZ 1. SD 22, Sut, N, Kos 54, S, Rtr, Smn, Sdk, Ad Stream : Holy, though a stream of river, could not turn from the bottom of the wheel Vaižg. And in spring there is a stream of Ds. Little is the crown of the stream of the stream (d.) On. Oh, the horse is blackberry, what's not green herbs that you do not drink in the stream? BM 461. So that you hit me a little bit by the stream, what do you miss me, that's the big buggy LTR (Slk). In the place where Nemunėė flows, the stream of water runs LTR (Brz). | get: Our intellectuals flock to Lithuania through the stream of streams to Vaizg's homeland . ^ I left the tears as a stream to the stream LTR (Uzp). The head is scalded like green leaflets, the blood flows like a stream of streams LTR (Rk). Noise : It was necessary to take [small] to take away, wherever the stream was, to throw, wherever the deepest LMD (Brz) was. sraujai̇ sraũjai NBR; SD 22, Sut, RTZ: Goes sraujai [v] ater Zr. Verbs [v] and her throat, flowing through NS 18. ǁ plentifully scratching: My songs - tears flow, my songs - boiling blood J.Jan. sraujai̇ ad . : Hot tears flowed through the face of the river. 2. heavy (about wind) blew 'sraujas breeze, pervert Maple NS 1004th You herringbone, herringbone you what you have spoken with sraujuoju breeze? (d.) Sl.

sraujãžolė sf. (1) BŽ198, DŽ, NdŽ, sraũjažolė (1) LKAI168(Kp, Slm); Mt, Rtr, LBŽ žr. sravažolė: Šen bei ten žydėjo melsvai raudoni vijokliai ir baltos sraujažolės rš.

flow turbine sf. (1) The CAP 198, Dz, NBR, sraũjažolė (1) MAL I168 (Kp, Slm) Mt, Rtr, LBŽ see jar: Shin and there blooming bluish-red racers and white birch blooms

srauji̇̀ngas, -a adj. (1) žr. srautingas 1. sraujingỹn adv.: Čia upė eina vis sraujingyn Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) see streaming 1 sraujingỹn adv: Here the river is still streaming Vr.

srauji̇ngas, -a adj. (1) vezi streaming 1 sraujingỹn adv: Aici râul este încă streaming Vr.

sraũjymė sf. (1) 1. NdŽ, GTŽ, DŽ1 sraunuma: Nereikia maudytis sraujymėse, kur yra verpetų, šaltinių, slenksčių sp. 2. NdŽ srauni vandens tėkmė. 3. LTEI422 smarkus siauras oro srautas: Atmosferos sraujymėse vėjo greitis siekia 50 m/s, dažnai ir daugiau rš. 4. GTŽ, ŽŪŽ31 vieta upėje, kur vanduo staigiai krinta, slenkstis.

stream of sf. (1) First NBR, GTZ DŽ one shoot: There is no need to bathe sraujymėse where the vortex of the source thresholds sp. 2. Flood of NdZ Flood . 3. LTE I422 Strong Narrow Air Flow: At atmospheric velocities, the wind speed is 50 m / s, often more . 4. GTZ, SJU 31th place on the river, where the

sraujỹnė sf. (2) žr. sraujymė: 1. BŽ39, DŽ, NdŽ. 2. Pradžioje upė teka iš lėto, tiktai už kelių varstų nuo krioklio ima siaurėti, virsta sraujyne Vr

srajuiekenė sf. (2) see flowrate: 1. CAP 39, DŽ, NBR. 2. At first, the river flows slowly, only narrowing through the waterfalls beyond several creeks, turns into the stream of Vr.

sraujumà sf. (3b) žr. sraujymė: 1. Vr, BŽ38, NdŽ. 2. Gera buvo žiūrėti į pasiutiškai kunkuliuojančią sraujumą rš.

flow of sf. ( 3b ) see flowrate: First Vr CAP 38 NBR. 2. It was a good idea to look at the tangibly flowing stream of rs

sraujùmas sm. (2) NdŽ; RtŽ → 2 sraujas 1.

flow of sm (2) NdZ; RtŽ → 2 streams 1.

sraujúotas, -a adj. (1) su sraujomis, smarkiomis srovėmis: Vandens tekėsena sraujuota Vr.

sraujúotas, -a adj. (1) with streams, high flows: Water stream streamed Vr.

sraujùs, -i̇̀ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds žr. 2 sraujas 1: Sraujùs vandenėlis Pnm. O to upė tokia srauji̇̀ Brž. sraũjai adv., sraujai̇̃ NdŽ. 2. nuotakus, status: Sraujus dangtis Dkk.

streams, -i̇ adj. (4) 1. Š, NdŽ, Krč, Ds see 2 streams 1: Flood water Pnm. And the river is such a stream of Brz . Flow Adv., Flowmeter NdZ. 2. Bride, Status: Blade Cover Dkk

sraumė̃ sf. (4) Jn žr. sraumuo: 1. J, J.Jabl(Als). 2. KŽ.

swf sf (4) Jn see. stream: 1. J, J.Jabl (Als). 2. KŽ.

sraumi̇̀ngas, -a adj. (1) KŽ žr. srautingas 1. sraumi̇̀ngai

sraumi̇ngas, -a adj. (1) KŽ see streaming 1 the flow

sraumuõ sm. (3b) Š 1. DŽ, NdŽ geol. greičiausiai tekanti upės dalis, sraunuma. 2. BŽ411, Ser, NdŽ smarki vandens tėkmė, srovė: Vanduo burga vis versmingesniais sraumenėliais rš. Ir vijo Madijaną … ažu sraumenų Jordono BaTeis7,25.

swim sm (3 b ) Š 1. DZ , NdZ geol. the fastest part of the river, the flood. 2. CAP 411, Ser, NBR violent flows of water flow: Water burga still versmingesniais sraumenėliais Rs. And he traveled to Madiyana ... by the fire of Jordan, Ba Law, 7.25.

sraunà sf. (4) NdŽ; GŠ436 žr. sraumuo 2.

swift sf (4) NdZ; GC 436 see flow 2

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraunanõsis sm. (2) LKAI168(Šmn) žr. sraujanosis.

sraũnas, -à adj. (4) NdŽ, Ds, Grnk žr. sraunus: Mes sraunas upes raiti jojome M.Katk. Upelyj kiaurai sraunojo vandens [saulelė] skaitė akmenėlius, gulinčius dugne Žem. Už girelių žaliųjų, už upelių sraunų̃jų (d.) Mtl. Žentuli sūneli, dar nebėgo sraunà upė dėl tavo žirgelio DrskD140. Nors išliesi ašarėlių kaip srauną upelį, nesugrįš vainikėlis nei jaunos dienelės NS532

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk see Flood : We are flooding the rivers with our M.Katk. Upon the river the water [sun] burned down , stones beneath the bottom of the earth. For giraffes of green, beyond the streams of streams (d.) Mtl. Son of a leader, the river of flood has not yet run because of your horse DrskD 140. Though the tears flow like a stream of streams, the crown will not return to the younger day NS 532.

blast, -a adj. (4) NdZ, Ds, Grnk vezi Flood : Inundăm râurile cu M.Katk. Pe râu, apa [soarele] a ars , pietre de sub fundul pământului. Pentru girafe de verde, dincolo de cursurile de cursuri (d.) Mtl. Fiul unui conducător, râul inundațiilor nu a mai funcționat încă din cauza calului tău DrskD 140. Deși lacrimile curg ca un flux de curenți, coroana nu se va întoarce în ziua cea mai tânără NS 532

sraunė sf. KŽ žr. srauna.

swift sf See KH a blast

sraunė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. darytis sraunesniam, srauniam: Vienos tėkmės tiesios ir sraunėjančios, kitos užakusios rš.

sraunėti, -person, -ėjo intr. Do it for the flush, the flood: One straight and flowing streams, and other flushes.

sraunimà sf. (3b) žr. sraunuma 1: Sraunimõ[je] rubuiliai kimba J.Jabl(Als).

swirling sf ( 3b ) see Flow 1: Swirling [je] Ruby's by J.Jabl (Als).

srauni̇̀ngas, -a adj. (1) NdŽ žr. srautingas 1: [Naras] srauningą kunkulą maišydamas, uodegėlę oran kaišydamas Š. srauni̇̀ngai

srauni̇ngas, -a adj. (1) NdZ see Flow 1: [Naras] Shaking a Tunkula by Shuffling, Tailing an Orange by Punching Sh. blues

sraũninkas sm. (1) LKAI168(Šlu), sráuninkas (1) LKAI168(NmŽ) žr. sraujanosis.

1. sraũninti, -ina, -ino tr. NdŽ daryti sraunesnį, sraunų.

stream, -in, -in tr. To make a swarm of swingsq

2. ×sraũninti, -ina, -ino (plg. l. strawić) tr. 1. daryti palaidus (vidurius): Riebumas sraũnina vidurius J. 2. virškinti: Kad kirmuo nesraũnina, tai viduriai paliekta užtūžę J

2 × sraũninti, -ina, -ino ( cf. L. Strawić) Tr. 1. to loose (in the middle): Fat belly sraũnina J. 2. Digest: For the worm does not break down, the gut is left bursting with J.

sraunis, -ė adj. N, K = sraunus.

swift, cat adj. N, K = Fluctuations.

sraunókas, -a adj. (1) gana sraunus: Tas vanduo sraunókas buvo Jrb.

sraunókas, -a adj. (1) pretty flush : This water stream was Jrb.

sraunumà sf. (3b) Š 1. Rtr, DŽ, NdŽ, Pl, Šauk vieta upėje, kur vanduo labai srauniai teka: Čia pati sraunumà upio J. Upalių raudonas putas, suneštas sraunumose, rinkom ir juodai darėm gijas Als. Ūsorių dažniausiai pamatysi sraunumose sp. 2. žr. sraunumas 1: Sraunuma vandens I.

swirling sf (3 b ) Š 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Catch the place in the river, where the water is very flowing: Here is the same flood of the river J. Upal's red foam, swollen in swamps, and we made wings of Als in black . Brzana usually see rapids sp. 2. see Flow 1: Water Flow I.

swirling sf (3 b ) N 1. Rtr, DR , NdZ, Pl, Prindeți locul în râu, unde apa curge foarte mult: Iată același potop al spumei roșii a lui J. Upal, umflat în mlaștini, și am făcut aripi de Als în negru . Brzana vedea , de obicei praguri sp. 2. vezi Fluxul 1: Fluxul de apă I.

sraunùmas sm. (2) Š, Rtr 1. DŽ, NdŽ → sraunus: Sraunùmas [v]andenio Krs. Tos upelės tai sraunumas, vandenėlio tai čystumas LTR(Lp). Vandenys neparstojo tvinti, o versmėse anų sraunumo, kas tiktai gyvu buvo, rado smertį I. 2. LTR(Užv) žr. sraunuma 1: Vyrai upelį ties sraunumu ąžuolo užtvanka surėmė rš.

praguri de nisip. (2) Sat, Rt În primul rând Dz, BNR → rapidă: cataractă [v] Ater CRS. Aceste fluxuri sunt spontaneitate, iar energia este LTR (Lp). Apele nu s-au deranjat să se trezească, iar fantoma lui I, care era în viață, a fost găsită în razele fantomelor . 2. LTR (Go) vezi Flood 1: Bărbații au luat cu asalt barajul de stejar de lângă furtună

swirling sm (2) Sat, Rt 1. DZ , NdŽ → Streams : Slamming [v] Anden's Krs. Those streams are spontaneity, and the energy is LTR (Lp). The waters did not bother to wake up, and the ghost of I, who was alive, was found in the rays of the ghosts . 2. LTR (Go) see Flood 1: Men stormed the oak dam near the stream by storm.

sraunùs, -i̇̀ adj. (4) Š, Rtr, DŽ, Pn, Kv; I, L smarkiai, greitai tekantis, sraujas: Kada Venta y[ra] sekli, ana nėr srauni̇̀ Vkš. Šešupė labai srauni̇̀ Jrk108. Ant to upio sraunùs vanduo, bėga sraũniai J. Srauni̇̀ vaga KŽ. Lygius laukelius pėsčiu pareisiav, o par sraunią upelę plaukte parplauksiav StnD11. Lygios lankos, plačios upės, sraũnūs vandenėliai (d.) Dkš. Čia sraunūs [v]andenys su verpetais, su verpetais (d.) Kp. O kaip mes prijosim sraũnųjį upelį, pagirdysim žirgelius JD399. Ir dajojom sraũnią upę, žirgeliai girdyta DrskD139. Kad važiavom, privažiavom upelę sraunelę LTR(Brt). ^ Minia tvinsta ir tvinsta lyg srauni upė pavasarį J.Dov. Laikas bėga lyg sraunus vanduo rš. Ir praslinko jaunos dienos kaip sraunus upelis NS532(Erž). Sraunùs vanduo visuomet švarus Btg. sraũniai Vanduo sraũniai bėga J.Jabl(Als). Upė srauniai teka Krkl. Sraũniai sraũniai Nemuonėlis eina JV390. ^ Gilus vanduo nesrauniai bėga KrvP(Kdn). ǁ gausiai srūvantis: Sraũnios ašaros NdŽ.

Numărul cântecului flushes , -iŋ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; Eu, L , brusc, în mișcare rapidă: Când Venta y este o adâncime, acest lucru nu este un flux de lucruri. Altarul este foarte săbătător. Există 108. Pe acest curent curg apă, fluxul de apă curge prin J. Srauničia vaga KŽ . Ea era egală cu câmpurile pe jos, dar StnD a inundat pârâul în cursul râului . 11. Râuri egale, largi, streamers (d.) . Iată fluxurile de [v] dents cu muștele, cu vrăji (d.)Kp. Și , așa cum am prijosim pagirdysim flux sraũnųjį Horse JD 399. Și dajojom râu care curge repede, caii iepuri la doze de DrskD 139. Că ne - am dus, privažiavom Creek sraunelę LTR (GRT). ^ Marea este aplatizată și aplatizată ca un izvor de primăvară de către J.Dov. Timpul se scurge ca și sprintul cu apă rs Și ziua cea tânără a început ca un flux de inundații din NS 532 (Erz). Apa este întotdeauna curată Btg. Fluxuri Jeturi de apă conduse de J.Jabl (Als). Râul curge prin Krkl. Fluxurile de flux din marină se îndreaptă spre JV 390. ^ Apa adâncă circulă liber KrvP (Kdn). Þ zgâriind abundent: lacrimile gri NdZ.

Illustration flushes, -i̇ adj. (4) S, Rtr, JP, Pn, Kv; I, L sharply, fast-moving, stream: When Venta y is a shallow, this is not a stream of things. The shrine is very blasting. There are 108. There are water flowing on this stream, the stream of water flows through J. Srauničia vaga KŽ . The level of the fields went by foot, and StnD flooded the stream in the stream . 11. Equal arches, broad rivers, streamers (d.) Dkz. Here are the streams of [v] dents with the flies, with the spells (d.)Kp And how do we get a streaming stream, we will drink the JD 399 horse. And we feed the stream, the horses are drunk by DrskD 139. To ride, we arrive at the LTR (Brt) stream. ^ The sea is flattened and flattened like a springtime stream by J.Dov. Time runs out like sprinting water rs And the young day started as a flood stream of NS 532 (Erz). Water is always clean Btg. Flows Water jets run by J.Jabl (Als). The river flows through Krkl. Flow streams in the navy go JV 390. ^ Deep water is flowing freely KrvP (Kdn). ǁ plentifully scratching: Gray tears NdZ.

sraũpti, -ia, -ė KŽ žr. sraubti. apsraũpti, -ia, àpsraupė; Sut, G77 žr. apsraubti.

sraũpti, doamnă, pisică C & vezi. sraubti. a concepe, adică , aspraupe; Sut, G 77 , a se vedea. să înflorească

sraũpti, Madam, cat C & see. currents to conceive, that is , aspraupe; Sut, G 77 see to flourish

srautà sf. (4) KŽ; Rtr 1. NdŽ žr. srautas 1. 2. J.Jabl(Als) žr. sraunuma 1: Čia srautà vandens neužšalusi J.

stream sf (4) KJ; Rtr 1. see NdZ flow 1 2. J. Jabl (Als) see Flow 1: Here's the flow of water without freezing J.

stream sf (4) KJ; RTR 1. vedeți NdZ fluxul 1 2. J. Jabl (Als) vezi Fluxul 1: Iată fluxul de apă fără înghețarea J.

sraũtas sm. (2) J.Jabl, DŽ, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, Š, GŠ206 srauni tėkmė, srovė: Upės sraũtas velėnas neša Krkl. Kalnų srautų išneštas kelias Šlč. Pavasarį, kai ima tirpti sniegas, tundros upeliai virsta upėmis, o upės – siaučiančiais vandens srautais rš. Audra prapliupo lietaus sraũtais NdŽ. Vanduo pilasi iš dangaus ištisiniu srautu A.Vencl. Lavos srautas GTŽ. | Srautai prakaito bėga per jų veidus rš. Ašarų sraũtas NdŽ. Ašaros srautu paplūdo jai iš akių rš. | Kombaino stogelis palengva nukreipia javų srautą į kūlimo aparatą rš. ǁ NdŽ vandens verpetas. 2. kuria nors linkme sklindanti, plūstanti oro, šviesos ir pan. masė: Stiprūs oro srautai atnešė šilumą ir į mūsų respubliką sp. Praūžė smarkus vėjo srautas rš. Dujų sraũtas reguliuojamas DŽ1. Novai sprogstant susidaro labai galingi kosminių spindulių srautai rš. Magnetinis srautas rš. Elektronų srautas rš. 3. Pp, Žlb, Brž nedidelis, vos sruvenantis upelis: Tokie srautùkai bėgo, jei tvirtai užlijo DūnŽ. Toks srautẽlis Vaišvė DūnŽ. ǁ Škn žema vieta abipus upelio. 4. daugybė žmonių ar daiktų, judančių viena kryptimi: Žmonių srautas išneša jį į gatvę rš. Stengiamasi reguliuoti poilsiautojų srautą viso Palangos pajūrio ruože sp. Nesibaigiantis turistų sraũtas DŽ1. Tarp pramonės ir gyvenamųjų rajonų paliekamos žaliosios zonos patikimai saugos gyventojus nuo dūmų, triukšmo ir transporto srautų rš. ǁ daugybė ko nenutrūkstamai išleidžiamo ar gaunamo: Krovinių srautas PolŽ77. Darosi praktiškai neįmanoma aprėpti vis augančio mokslinės informacijos srauto sp. 5. prk. gausybė ko sklindančio iš kur, užplūstančio ką: Proklamacijų srautas rš. Žodžių sraũtas DŽ1. Prisiminimų srautas atplėšė ją kaip sraigę nuo akmens ir sviedė į sūkuriuojantį praėjusių dienų verpetą J.Avyž. Jėgų sraũtas NdŽ. Į užsienį plačiu srautu plaukė pinigai sp. Jo žodžiai plaukė galingu srautu, jo akys spindėjo V.Myk-Put. Nesulaikomu srautu plūstančios mintys rš.

stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 flux rapid, curentul: Râu curge arborelui transportă ClCr. Autostradă Aranjată de curenții de munte În primăvara, când se topeste zăpada, curenții de tundră se transformă în râuri, în timp ce râurile sunt curenți slabi de apă . Furtuna ploua cu nori de ploaie NdZ. Apa curge de pe cer printr-un flux constant de A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Conducând transpirații se grăbesc prin fețele lor . Teardrop flux NdŽ. Lacrimile i-au curg din ochi spre ea. | Ochelarii de combinare direcționează cu ușurință fluxul de cereale către mașina de treierat rs. Þ NdZ verpetas de apă. 2. aerul, lumina și așa mai departe, propagând în unele direcții. masă: fluxurile de aer puternice au adus căldură republicii noastre sp. Vântul puternic a fluctuat. Debitul de gaz este controlat dz 1 . Explozia Novai produce raze cosmice foarte puternice în rs. Fluxul magnetic rs Flux de electroni rs 3. Pp ZLB, BRZ mic pârâu doar sruvenantis: Astfel de srautùkai a fugit atunci când strans užlijo DūnŽ. O astfel de glumă de trafic Vaišve DūnŽ. Ķ Shkn scăzut pe ambele părți ale fluxului. 4. Mulți oameni sau lucruri care se mișcă într-o singură direcție: Fluxul de oameni îl duce pe stradă . Se fac încercări de a reglementa fluxul turiștilor din zona Palanga Seashore . Fluxul nesfârșit de turiști dz 1 . Între industriile și zonele rezidențiale, zonele verzi sunt lăsate să protejeze în mod fiabil populația de fum, zgomot și trafic . Numărul de lucruri care urmează a fi descărcate sau primite continuu: fluxul de transporturi PolŽ 77. Este practic imposibil să se acopere fluxul tot mai mare de informații științifice sp. 5. uzura o mulțime de lucruri care vin de unde să obțină ce: Proclamație flux rs. Țâșnească dz unul . Curentul reculegerii a atras-o ca pe un melc din piatră și a măturat în vîrful lunii din ultimele zile, J. Aving. Forța de forță NdŽ. Petreceți o mulțime de bani în străinătate . Cuvintele lui au înotat într-un curent puternic, cu ochii priviți la V. Myk-Put. Streams gâdilind gânduri rs.

Source of the word: Lithuanian-Latvian dictionary. Composed by J. Ryter. Riga, 1929. stream sm (2) J.Jabl, Dz, (4) J; Rtr, KŽ 1. S.Dauk, N, GE 206 swift flow, the stream: The river flows shaft carries CrCl. The mountain road flows in the Šlč. In the spring, when the snow melts, the tundra streams turn into rivers, while the rivers are scarce water streams . The storm rains with rain streams NdZ. The water flows from the sky through a steady flow of A.Vencl. Lava Flow GTZ. | Streams sweat rush through their faces rs. Teardrop stream NdŽ. The tears flowed from her eyes to her. | The combine goggle easily directs the flow of grain to the threshing machine rs. ǁ NdZ water verpetas . 2. the air, light, and so on, propagating in some direction. mass: Strong airflow brought warmth to our republic sp. Strong wind flow fluctuated. The gas flow is controlled DŽ 1 . The Novai explosion produces very powerful cosmic rays in rs. Magnetic flow rs Electron flow rs 3. Pp ZLB, BRZ small creek just sruvenantis: Such srautùkai fled when tight užlijo DūnŽ. Such a traffic joke Vaišve DūnŽ. ǁ Shkn low on both sides of the stream. 4. Many people or things moving in one direction: The flow of people takes him to the street . Attempts are made to regulate the flow of holidaymakers throughout the Palanga Seashore Area . The endless flow of tourists DŽ 1 . Between industry and residential areas, green areas are left to reliably protect the population from smoke, noise and traffic flows . Ď Number of things to be continuously discharged or received: Flow of freights PolŽ 77. It is practically impossible to cover the growing flow of scientific information sp. 5. wear a lot of things coming from where to get what: Proklamation flow rs. Gush DŽ one . The stream of recollection drew her as a snail from the stone and swept into the whirling of the last days' wool J. Aving. Force stream NdŽ. Spend a lot of money abroad . His words swam in a powerful stream, his eyes staring at V. Myk-Put. Streams flowing thoughts rs.

srauti̇̀ngas, -a adj. (1) 1. Rtr, BŽ546, DŽ, NdŽ, KŽ srauniai tekantis: Ta upė srauti̇̀nga, t. y. daug srautų tur J. Srautingas vanduo rš. 2. NdŽ su sūkuriais, verpetuotas.

torrential, -a adj. (1) 1. Rtr, CAP 546, DŽ, NBR, C & L swift flowing: The torrential river, which flows much should Mr torrential water Rs. 2. NdZ with whirlwinds, flooded .

torențial, -a adj. (1) 1. RTR, CAP 546, dz, BNR, C & L rapidă care curge: torențiale râu, care curge mult ar trebui să Mr apă torențială Rs. 2. NdZ cu vânturi, inundate .

srautingùmas sm. (2) → srautingas: 1. BŽ546, NdŽ. 2. NdŽ

streaming sm (2) → flux: 1. CAP 546, BNR. 2. NdŽ

sraũtinis, -ė adj. (1) 1. išsiliejantis srautais: Iš dangaus vasarą ir rudenį pila srautiniai lietūs Šlč. 2. LTEV431 srovinis, konvejerinis: Srautinė statyba respublikoje jau ne naujiena sp. Srautinė transportavimo linija rš.

Streaming, pisică adj. (1) 1. Fluxuri de vărsare: De pe cer în vară și toamnă curg fluviu în Šlč. 2. LTE V431 curent, transportor: Imbunatatirea constructiei in republica nu este noua sp. Streamline linia de transport

Streaming, cat adj. (1) 1. Spill flows: From the sky in the summer and in the autumn, rains flow in the Šlč. 2. LTE V431 current, conveyor: Streamline construction in the republic is not new sp. Streamline transportation line

srauti̇̀s sf. (4) Š, BŽ546, NdŽ, KŽ; Rtr, TechŽ106 žr. srautas 1.

srauti̇s sf. (4) N, CAP 546, NBR, C & L; Rtr, Tech 106 see flow 1

srautus, -i adj. žr. sraunus. sraučiai adv.: Sula teka kuo srautesniai į visu tolimosias sprogymes S.Dauk.

flows, -i adj. see flushes blast adv.: Sula flows as swiftly as possible to all the far-flung explosions of S.Dauk.

fluxuri, -i adj. a se vedea. torențial. blast : Sula curge cât mai repede posibil cu toate exploziile de la S. Dauk.

srauzdė sf. P, LBŽ žr. sravažolė.

blade sf. P, LBŽ vezi sravažolė.

sraũžolė sf. (1) NdŽ, sráužolė (1) NdŽ; Rtr, LBŽ, KŽ = sravažolė.

iarbă sf. (1) NdZ, spatula (1) NdZ; Rtr, LBZ, C & L = sravažolė.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Dinastia Basarabilor - a întemeiat şi a condus Țara Românească timp de peste 350 de ani - Basarab I - Domn al Țării Românești 1310 (?) - 1352

20 de țări din UE printre care şi România semnează azi la Bruxelles înființarea Armatei Federalistei UE Tăcere totală a autorităților din România pe acest subiect. Românii nu trebuie să ştie.

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

ABUZ GROAZNIC AL CURȚII SUPREME DIN ROMÂNIA. Ion Cristoiu: "CEDO i-a dat dreptate lui Mircia Gutău în 2016. Dar și mie din 2006, anul cînd am denunțat că Dosarul întocmit de DNA primarului de Râmnicu Vîlcea era o făcătură!"

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Cristache-TVR îl dă în judecată de Rareş Bogdan. Cristache către Rareş Bogdan "Mai dai cu mătura la Cotroceni? Dar la SRI?”. Rareş Bogdan e un specialist ìn pupatul în fund a lui SOROS şi a vârfurilor rețelei progresiste locale şi internaționale

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Suveranitate? AM PIERDUT-O. După armata federală a UE, UE vrea acum să le dea ea, azil în România migranților fără să ne mai întrebe. PE, pregătit să înceapă negocierile privind dreptul de azil, propunând 'un mecanism permanent și automat' de repartizare

BIG BROTHER ÎN MEDICINĂ PENTRU TRATAMENTELE IMPUSE CU FORȚA. Îți dau să înghiți o pastilă electronică prin care te urmăresc 24h din 24 dacă ai luat medicamentele pe care vor să ți le dea. SUA: A fost aprobată comercializarea primei pastile electronice

Biserica Catolică are un Papă Progresist şi Neomarxist. Papa i-a făcut "perverşi" pe cei care neagă aşa zisa "încălzire globală". Păi unde-i libertatea de exprimare dacă-i afurisim pe cei care se uită pe graficele temperaturii globale?

Elena Udrea, REPLICĂ DURĂ după asocierea cu Liviu Dragnea. "Vreau să devoalez strategia SISTEMULUI"

Hackerii au lovit direct în "inima" Norvegiei! Nora Mork s-a trezit cu poze nud pe internet, după ce i-a fost spart telefonul. "M-am speriat, am vrut doar să fug". Temerile celei mai bune handbaliste din naționala Norvegiei

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Un nou studiu progresist manipulator preluat de "Adevărul", vrea să ne spună că "oamenii se nasc atei". Adevărul "De ce suntem credincioși, deși religia se află în afara sferei raționalului. Studiu făcut pe pelerinii de la Santiago de Compostela"

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Americanii şi Ruşii au introdus în legislație ca ziarele, televiziunile şi ONG-urile finanțate din afara țării să fie declarate Agenți Străini. Rusia: Deputații ruși au adoptat, în a doua lectură, legea privind 'agenții străini'

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 19 noiembrie

Tenis: Bulgarul Grigor Dimitrov, în finala Turneului Campionilor, alături de David Goffin

Atletism: Medalii de aur pentru România la senioare, în Campionatele Balcanice de cros

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Secretarul General al ONU, Bilderbergul Guterres: "Terorismul nu trebuie asociat cu nicio religie, etnie sau rasă". Probabil bombele atentatelor sângeroase din Europa le-au pus țăranii de pe Valea Loire-ei împreună cu ciobanii din Maramureş

DE CE MINTE IOHNNIS? La 3 zile după ce a declarat în fața lui Hollande că susține crearea Armatei UE, acum "în urma zvonurilor din presă", Iohannis nu mai recunoaşte nimic şi ascunde populației Inițiativa Armatei Europene pentru care şi-a dat acordul.

REGELE MIHAI I. Veşti de ultimă oră despre situaţia Regelui MIHAI I. Ce spun MEDICII

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 19 noiembrie

Barcelona se desprinde la zece puncte de Real și Atletico! Primul derby de pe "Wanda Metropolitano" s-a încheiat indecis. Arbitrul i-a scos din sărite pe jucători

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Ce i-a făcut o blondă din Suceava iubitului ei. Clipul a devenit VIRAL. VIDEO

Nebunie totală în Giulești! Partida Academia Rapid- Venus s-a terminat cu un scor incredibil

Cristian Pîrvulescu - omul lui SOROS : Guvernul "Răspunde Promisiunilor și Așteptărilor"

Înfrângerea lui Federer l-a ars la buzunar. Cât a pierdut un parior din cauza surprinzătorului David Goffin

Ce face o femeie cu mâna în chiloți, în metrou, te lasă perplex | VIDEO INTERZIS MINORILOR

Deutsche Welle: Germania a înlocuit SUA în topul țărilor cu cea mai bună imagine internațională

Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulație

Moartea unui top-model din Rusia în vârstă de 14 ani nu a fost cauzată de surmenaj (poliția chineză)

Cabane de vis pentru un weekend la munte

Ziua cercetătorului și proiectantului din România

ULTMUL RAPORT SRI DESPRE SATANISMUL DIN ROMANIA DATEAZA DIN 2001 - Raport SRI "FENOMENUL SATANIST: EVOLUŢIE ŞI SITUAŢIE ACTUALĂ". SRI nu ne-a mai spus niciodata de-atunci ce s-a mai intamplat si cum a evoluat Satanismul in Romania

Barcelona se desprinde la zece puncte de Real și Atletico! Primul derby de pe "Wanda Metropolitano" s-a încheiat indecis

ANDRA, APROAPE GOALĂ! Uite-o CU SÂNII LA VEDERE, înainte să îl cunoască pe Măruță | VIDEO INCENDIAR

Amanta lui Minune, COMPLET GOALĂ la solar. Larisa ŞI-A ARĂTAT PĂRŢILE INTIME fără pic de ruşine FOTO

TRĂDARE DE ȚARĂ ŞI JAF NAȚIONAL E PUȚIN SPUS. Ministrul Finanțelor Dragu: "Proiectul legii redevențelor este gata, dar trebuie aprobat de viitorul guvern. Nivelul Redevențelor a rămas ACELAŞI. Vom oferi şi deduceri pentu exploatările offshore"

SUA: Lansare reușită a unui satelit pentru ameliorarea prognozelor meteo

CITATUL ZILEI

Asociația ANCE Europe lansează proiectul 'Arhitectura României Mari'

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Rugăciune foarte puternică pentru găsirea sufletului pereche! O spui şi are efect imediat

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

BOMBA ZILEI. REȚEAUA SOROS VS DRAGNEA. Procuroarea de la DNA care a lansat Dosarul Teldrum a lui Dragnea e președinta ONG-ului "Lider just" și prietenă la cataramă cu soroșistele de marcă ca Prună, Guseth, Fati, Pora, soroșistii de la FunkyCitizens etc..

Obiceiul straniu care ia amploare: FETELE fac STRIPTEASE la înmormântare VIDEO

RTL își mută televiziunile din Ungaria la Luxemburg, ca urmare a controversatei taxe pe publicitate

REȚEAUA SOROS PENETREAZĂ LA VÂRF ŞI PSD-UL ŞtiriPeSurse.ro: "SURPRIZA pregătită de PSD: Sorin Moisă, europarlamantar PSD, ar putea fi premierul propus (surse)". Sorin Moisă este Aliat de Nădejde al lui SOROS în documentele Fundației Soros

Restaurantul unde ospătarul intră în meniu: Clienții sunt serviți cu mâncăruri afrodisiace pe "platouri" umane | VIDEO

Politician CELEBRU, acuzat că se uita zilnic la FILME XXX în Parlament

Cine este câștigătoarea Miss World 2017 FOTO

REPORTAJ Vrancea: 50.000 de stejari plantați la Mărășești în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial (GALERIE FOTO)

Un nou trofeu pentru Alexandra Chira. Solista de 19 ani, marea câștigătoare a Festivalului "Maria Tănase"

Noile vaccinuri vor altera în mod permanent ADN-ul uman. Nimeni nu va mai şti exact decât producătorii lor ce anume vor modifica vaccinurile în ADN-ul fiecărei persoane.

IPOTEZA SOC: Petrolul NU provine din materie organică şi NU se epuizează - Zăcămintele de țiței se refac singure !

Oare câți oameni mai trebuie să fie jupuiți de vii de urși până când slugile progresiștilor din Guvern să ia măsuri? Prahova: Un vârstnic a ajuns la spital cu răni multiple, după ce a fost atacat de un urs

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Progresistul Donald Tusk le cere statelor membre ale UE să acționeze rapid pentru a aproba gazoductului Nord Stream 2 prin care Rusia va da gaze EXCLUSIV Germaniei.

Oamenii de ştiință din SUA încearcă să schimbe pentru prima dată conținutul unei gene din ADN-ul uman, la un pacient uman în viață

Polonezii ştiu că salvarea țării lor poate veni doar de la Conservatori. Partidul Conservator Polonez aflat la Guvernare în Polonia conduce detașat în sondaje

După Redevențele Bacșiș, Vaccinarea cu Forța și Împovărarea cu Contribuții, o nouă Porcărie Marca Dragnea. ION CRISTOIU "Prin osârdia lui Liviu Dragnea, România va fi o Republică în care un rol de prim rang îl va juca o instituție a Monarhiei:Casa Regală!"

"BRAVO, AI STIL! 2017": Cine a fost eliminată în gala de sâmbătă seară: "Energie ZERO, ce e leşinătura asta?"

Bloomberg: Roboții cu inteligență articială (AI) care joacă la bursă şi decid investiții şi tranzacții speculative ar putea genera o criză financiară majoră - afirmă regulatorul piețelor bursiere

CS U Craiova a învins Juventus București, scor 3-1, la primul meci oficial pe noul stadion Oblemenco

Ziua internațională a bărbaților

Cluj: Snap! în loc de 2 Unlimited la 'We Love Retro'

VIDEO Leganes - Barcelona 0-3/ Dubla pentru Luis Suarez - Catalanii continua parcursul excelent in La Liga

Afacerea cu dulceață 100% naturală. Cum a reușit o moldoveancă să transforme rețeta bunicii într-un produs tradițional

Catalin Ivan despre demisia lui Sorin Moisa din PSD: Un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe 100 de Liviu Dragnea

Edilul din Copșa Mică, cere a venit pe jos până în Capitală, a primit de la Guvern un răspuns neterminat | DOCUMENT

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

HC Zalău s-a calificat în grupele Cupei EHF! Trupa lui Gheorghe Tadici este prima formație din România care reușește o astfel de performanță în actualul format al competiției

Ochişori lipicioşi, la bebeluş? Iată ce e de făcut

Gică Hagi, tranșant în privința fiului său! Mesajul primit de Ianis de la tatăl său: "Cu tot respectul, dar acolo nu se transferă"

Rednic și Rotariu, învinși la limită de Stanciu și Chipciu. Anderlecht se menține pe podium

Cele mai bune TREI ZODII feminine cu care să te căsătoreşti

Dubla măsură a Ipocriziei Progresiste Mondiale. Lovitura de stat militară din Zimbabwe APLAUDATĂ de marile democrații progresiste occidentale.

Sosirea lui Hariri la Paris contribuie la reducerea tensiunilor în Orientul Mijlociu, afirmă președinția franceză

LIVE TEXT | CS U Craiova - Juventus 3-0. Gustavo înscrie la numai câteva secunde de la intrarea pe gazon

MANIPULARE PRIN SEX. Laura Vass, GOALĂ pe internet! Și-a înnebunit fanii cu pozele astea | FOTO

Ce înseamnă dacă te uiţi la ceas la 10.00 pe 10.10?

Sexy-MAMA lui Dan Bălan a pozat în costum de baie la 57 de ani | FOTO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

"ANALIZA" progresiștilor soroșiști de la DIGI24: "Creşterea economică de 8,8%, un butoi cu pulbere. Isărescu: 'Şi mortul e macrostabil'" Măi, SOROȘIȘTILOR dacă și o creștere de 8% e un butoi cu pulbere când e bine mă? Doar când e CIOLOȘ cu SOROS la putere?

Fetiţă de 14 ani, violată de 40 de bărbaţi. Părinţii erau plecaţi la serviciu, copila era drogată şi abuzată în grup

Ce demență! Doi tineri au încins o partidă de SEX în fața unei biserici! | VIDEO

Filme porno cu eleve din Iași | Surorile XXX, descoperite de părinți

ALȚI BANI ALTĂ DISTRACȚIE. Progresista Angela Merkel: "Acordul de la Paris nu este suficient pentru combaterea schimbărilor climatice". Alte trilioane de dolari gratuit anual "împotriva încălzirii globale". Cineva își freacă mâinile de bucurie. Oare cine?

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE 2017: Ce v-au rezervat astrele în ultima zi a săptămânii

O elevă a fost filmată în timp ce făcea sex pe holul unul liceu din Bacău. A fost deschisă o anchetă

În Belgia ultraprogresistă (cea care îl ascunde pe separatistul Puidgemont), dacă nu ești TURNĂTOR faci închisoare. BELGIA: Preot trimis în judecată pentru că a păstrat tăcerea asupra faptului că un enoriaș voia să se sinucidă

PORNO de Sărbători! Care au fost CELE MAI CĂUTATE SUBIECTE XXX?

SUA: Proiectul de reforma fiscala al republicanilor a trecut de Camera Reprezentanților. Viitor incert la Senat unii republicani votează ca democrații progresişti. Camera a votat Cea mai mare scădere de taxe din istoria SUA

Într-un discurs în parlamentul european, Nigel Farage unul din arhitecții Brexitului a acuzat conducerea Uniunii Europene şi pe mulți europarlamentari de la Bruxelles că sunt vânduți intereselor lui SOROS

UPDATE-6 - ALO ANTENA 3 ? UNDE SUNT BANII DONATI? SOMAM INCA ODATA ANTENA 3: IMPARTITI IMEDIAT TOTI BANI DIN CONT, IN MOD EGAL, VICTIMELOR: morti si raniti.

Progresiştii Merkel și Macron, la COP23, pentru a reimpulsiona "lupta împotriva încălzirii globale". Când auziți de-astea cu "lupta împotriva..." - să ştiți că treaba e pusă la cale de progresiştii neomarxişti

INCREDIBIL cum S-A CAMUFLAT MORAR după CĂZĂTURA CUMPLITĂ de PE SCARĂ! "PROSTIA și COPILĂRIA SE PLĂTESC!" | FOTO

Octavian Campian, medicul nationalei de rugby a Romaniei, a decedat la doar 41 de ani

Viktor Orban: "În Europa Centrală, există o putere din umbră care este legată de George Soros. Ştim cu toţii că în spatele liderilor Partidului Democrat din SUA trebuie să-l vedem pe George Soros”, a spus Orban"

Donald Trump dezvăluie că organizația #rezist, care protestează sub această etichetă și în SUA, și în România, și în Europa, e de fapt o organizație făcută să OBSTRUCȚIONEZE puterea legitim aleasă și spune că rețeaua progresistă se află în spatele ei

VEDETE de la noi, în SCENE EROTICE de mult UITATE! CELE mai TARI NUDURI din filmele românești | FOTO & VIDEO

VAULT 7 Lovitură pentru CIA. Wikileaks a publicat "tone" de documente ale CIA în care dezvăluie cum telefoanele, calculatoarele şi televizoarele au fost transformate în instrumente de ascultare. Și Maşinile sunt controlate. CIA organizează cyberatacuri

Cum s-a trăit în România în anii '70- '80? UNII VĂ MINT spunându-vă că s-a trăit permanent prost între anii 1965 - 1989.

CS U Craiova - Juventus 3-1. Oltenii se impun fără emoții și se apropie de CFR și FCSB

Surpriză de proporții în prima semifinală a Turneului Campionilor de la Londra

Ce spune piatra ta norocoasă despre personalitatea ta

Cum îţi afectează sănătatea TELEFONUL MOBIL. Atenţie, se poate ajunge la SEVRAJ

Cristina Laslo s-a calificat cu Buducnost între cele mai bune 12 echipe ale Europei! Rostov și-a luat revanșa cu FC Midtjylland și este la o victorie în spatele CSM București în grupa principală a Ligii Campionilor

REFORMA FISCALĂ: Cine răspunde dacă eșuează? Marile companii din România cer un răspuns la această întrebare gravă

Rugby: Romania - Samoa 17-13, intr-un meci test la Bucuresti

Fără chef după prânz? Iată 9 sfaturi simple să te umpli de energie

5 motive pentru care nu scapi de oboseală


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 597, afisate in 5 pagini.ieri 03:36 CITATUL ZILEI