23:59
Comentarii Adauga Comentariu

UPDATE. BAREMUL DE CORECTARE. EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA VIII. EXAMEN LA LIMBA ROMÂNĂ. Argumentați că Poezia "Ploaia" de Magda Isanos aparține genului liric. Cum arată poezia pe care au avut-o de analizat elevii la Evaluarea Națională la Română.Poezia Ploaia de Magda Isanos


Ploi verzi, de vară, sufletu-mi vrăjiră,
și-n melodia caldă, rămuroasă,
eu auzeam pămîntul cum respiră,
iarba cum crește, noaptea cum se lasă.

Nu era nimic trist, dar solemn,
sufletul lumii închis în lemn,
în flori palide, în hribi și scaieți
revărsa bucuria tainicei vieți.

Cerul pierdut în cețuri îl uitam.
Nu mai eram nici eu decît ram,
decît rădăcină avidă și pace
de ierburi vîscoase, opace...

Însă irizata, subtila apă voioasă
avea licurici, clopoței în plete ;
jumătate din ființa ei luminoasă,
lăsînd să cadă văluri încete,

apărea -n pajiște sau lîngă bălți,
o zînă pe care-o văzusem și-n alte dății.
Numai picături de apă, văpăi
de fosfor era frumusețea-i dintăi.


Sunt ploaia, spunea, sunt ploaia de vară,
voi face să-nverzească pietrele și să răsară
ochii morților în cîmpia cu flori...
Tu m-ai visat, poete, de-atîtea ori.

Cînd vei muri, ai să-mi cunoști puterea,
dizolvantă, murmurătoare.
Oxigen și... H2 - mi se pare,
chicotea lîngă mine tăcerea.

Și-ndată vraja căzu, vraja cea mare,
din care cresc poeme, sființi ireale ;
spațiile fură din nou uscate, goale,
din apus pînă-n soare-răsare.

Subiecte

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2016 – 2017
Probă scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 4
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citeşte următorul text:
Ploi verzi de vară sufletu-mi vrăjiră
şi-n melodia caldă, rămuroasă,
eu auzeam pământul cum respiră,
iarba cum creşte, noaptea cum se lasă.

Nu era nimic trist. Dar solemn,
sufletul lumii închis în lemn,
în flori palide, în hribi* şi scaieţi,
revărsa bucuria tainicei vieţi.

Cerul pierdut în ceţuri îl uitam.
Nu mai eram decât ram,
decât rădăcină şi pace
de ierburi opace.

Însă irizata*, subtila apă voioasă,
avea licurici, clopoţei, în plete.
Jumătate din fiinţa ei luminoasă
lăsând să cadă văluri încete,

apărea în pajişte sau lângă bălţi,
(o zână pe care-o văzusem şi-n alte dăţi),
numai picături de apă, văpăi,
era frumuseţea-i dintăi*. [...]
Magda Isanos, Ploaia (fragment)
*irizat – care reflectă culorile curcubeului
*hribi – ciuperci comestibile
*dintăi – dintâi

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: melodia, apărea. 4 puncte
2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa şi-n alte dăţi. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin derivare din ultimele trei strofe. 4 puncte
4. Precizează două cuvinte din prima strofă a poeziei care conţin diftong. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din ultima strofă a poeziei şi măsura ultimului vers. 4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a poeziei Ploaia de Magda Isanos. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
Citeşte următorul text:

Oamenii nu pot să simtă viteza în mod direct, altfel am fi cu toţii ameţiţi de mişcarea Pământului în spaţiu. Prin urmare, cum putem şti ce înseamnă rapid? Cel mai rapid sprinter* poate alerga cu o viteză de aproximativ 38 de km/h, aproape de 4000 de ori mai mare decât viteza unui melc, unul dintre cele mai lente animale. Dar această viteză este şi de 28 de milioane de ori mai mică decât cea mai mare viteză din Univers – viteza luminii. Aşadar, la scară largă, suntem destul de lenţi. [...]
De la apariţia cronometrajului electronic în 1968, recordul mondial în proba atletică de 100 de metri la bărbaţi a coborât cu mai puţin de o jumătate de secundă – în special datorită îmbunătăţirilor aduse pistei şi tehnologiei pantofilor de alergare. La un moment dat, s-a crezut că limita superioară a vitezei de alergare a omului este determinată de forţa pe care tendonul cvadricepsului* o poate absorbi la fiecare pas fără să se rupă. Acesta ar fi implicat o viteză maximă de 43,06 de km/h, dar, la Campionatul Mondial de la Berlin din 2009, jamaicanul Usain Bolt a depăşit această viteză, atingând 44,72 de km/h. Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea cu care se pot contracta fibrele musculare, pentru a propulsa corpul înainte în timpul fracţiunii de secundă în care fiecare picior este în contact cu solul. Încă nu ştim dacă antrenamentul sau moştenirea genetică pot îmbunătăţi viteza de contracţie a muşchilor, dar calculele arată că tendoanele umane pot rezista, teoretic, la viteze de până la 64 de km/h!
Cel mai rapid de pe pământ, în revista Terra Magazin
*sprinter – atlet specializat în alergări de mare viteză
*cvadriceps – muşchi al piciorului

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– anul apariţiei cronometrajului electronic;
– campionatul la care s-a stabilit recordul de viteză de 44,72 de km/h. 4 puncte

2. Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut. 4 puncte

3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea. 4 puncte

5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Oamenii nu pot să simtă viteza în mod direct. 4 puncte

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată atributivă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.;
punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Barem de corectare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2016 – 2017
Probă scrisă
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: melodia – cântecul; apărea – se ivea) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. menţionarea rolului cratimei din secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; marchează căderea unei vocale) 4 puncte

3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricărui cuvânt obţinut prin conversiune şi a oricărui cuvânt obţinut prin derivare din ultimele trei strofe 2 x 2 p. = 4 puncte
• câte 1 p. pentru identificarea cuvintelor – 2 x 1 p. = 2 p.
• câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: pierdut – adjectiv format prin conversiune din participiul verbului a pierde; voioasă – format prin derivare cu sufixul -os de la substantivul voie; licurici – format prin derivare cu sufixul -ici de la verbul a licări; clopoţei – format prin derivare cu sufixul -el de la substantivul clopot; fiinţa – format prin derivare cu sufixul -inţă de la verbul a fi; alte – adjectiv pronominal nehotărât format prin conversiune din pronume nehotărât; picături – format prin derivare cu sufixul -ătură de la verbul a pica, derivat, la rândul lui, de la interjecţia pic; frumuseţea – format prin derivare cu sufixul -eţe de la adjectivul frumos) – 2 x 1 p. = 2 p.

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două cuvinte din prima strofă a poeziei care conţin diftong (de exemplu: ploi; rămuroasă; auzeam; iarba; noaptea) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru numirea tipului de rimă din ultima strofă (împerecheată) şi a măsurii ultimului vers al poeziei (8 silabe) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror două figuri de stil (de exemplu: ploi verzi; pământul cum respiră) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea felului celor două figuri de stil transcrise (de exemplu: ploi verzi – epitet; pământul cum respiră – personificare) 2 x 1 p. = 2 puncte

B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând fragmentul dat 2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
• prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
• prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)A.

1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (Cronometrajului electronic a apărut în 1968.; Recordul de viteză de 44,72 de km/h s-a stabilit la Campionatul Mondial de la Berlin.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. câte 2 puncte pentru scrierea titlului articolului (Cel mai rapid de pe pământ) şi a denumirii publicaţiei în care a apărut (Terra Magazin) 2 x 2 p. = 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (recordul – genul neutru; secundă – genul feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (recordul – cazul nominativ; secundă – cazul acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (Acum – complement circumstanţial de timp; factorul – subiect) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (Acum – adverb de timp; factorul – substantiv comun) 2 x 1 p. = 2 puncte
Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale (Oamenii nu pot) şi a propoziţiei subordonate (să simtă viteza în mod direct) 2 x 1 p. = 2 puncte
– precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: să simtă viteza în mod direct – propoziţie subordonată completivă directă 2 puncte

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată atributivă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin conjuncţia subordonatoare să: respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată atributivă) – 1 p.; introducerea propoziţiei subordonate prin conjuncţia subordonatoare să – 2 p.

B.
– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 3 p. 6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!
Cele 14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

  • Colonie infecta  vlad tepes   2017-06-19 - 17:36

    Doar prin anii '50 se mai studiau astfel de opere lirice, aprtinand unor autori proletcultisti si alogeni, dar se pare ca ne-am intors din nou, acolo, cel putin dpdv al educatiei! Astazi ne gasim integrati intr-un alt URSS, avand capitala nu la Moscova, ci la Bruxelles!


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Donald Trump dezvăluie că organizația #rezist, care protestează sub această etichetă și în SUA, și în România, și în Europa, e de fapt o organizație făcută să OBSTRUCȚIONEZE puterea legitim aleasă și spune că rețeaua progresistă se află în spatele ei

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Cum e să mori stupid la 25 de ani împinsă sub metrou de o nebună? Criminala de la metrou ar fi încercat să împingă şi o femeie în faţa tramvaiului la Obor după tragedia de la Dristor. Anterior mai împinsese o fată la altă stație de metrou.

ARMATA UE a federaliştilor progresişti de la Bruxelles se pune rapid în mişcare: 25 de state îşi vor dizolva treptat armatele în armata imperiului progresist UE. Juncker: "Este timpul să o trezim pe Frumoasa Adormită a Tratatului de la Lisabona"

Sărbătoarea progresisto-soroşistă "Fără Pantaloni la Metrou" sau Cum să Distrugem Morala Tradițională. Fanaticii progresişti au dansat în fundul gol la metrou cu crucea în mână ca să-şi bată joc de religie

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Preşedintele SUA, Donald Trump îşi bate joc cu mult umor de mișcarea soroşistă #rezist. Donald Trump "Oh, aceşti rezistenți care rezistă. Hillary "a rezistat" şi a pierdut la scor", aluzie la faptul că Hillary s-a prăbuşit la propriu în "rezistența ei"

Ce face o femeie cu mâna în chiloți, în metrou, te lasă perplex | VIDEO INTERZIS MINORILOR

Imagini cu primul atac al agresoarei de la metrou, în stația Costin Georgian

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Horoscop 14 decembrie 2017 pentru toate zodiile: Zi plină de cumpene. Doar o zodie este fericită

Ce au găsit polițiștii scris în palma criminalei când au arestat-o VIDEO

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Mii de oameni au semnat o petiție online prin care cer montarea de scuturi anti-suicid la metrou

Cotele obligatorii de refugiați: Grecia denunță poziția lui Donald Tusk

CUTREMUR PUTERNIC, oamenii au ieşit speriaţi noaptea pe străzi

SCENE DE SEX la "Mireasă pentru fiul meu"? Ce au văzut telespectatorii, la TV, a creat isterie | VIDEO

Mihai Neşu, moment emoţionant după ce a fost premiat de FIFPro. "E un miracol!"

VIDEO Umilintele la care Ion Iliescu l-a supus pe Regele Mihai, dupa Revolutie. Un milion de oameni i-au cerut sa ramana

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

HOROSCOP 2018. Anul progresului pentru toate semnele. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Fostul şef al Metrorex: "Um om se poate adăposti în spaţiul de sub peron" VIDEO

Filme porno cu eleve din Iași | Surorile XXX, descoperite de părinți

Péter Szijjártó: Minoritățile maghiare din întreaga regiune încheie un an zbuciumat

HOROSCOP Mariana Cojocaru. Iată de unde ne sare norocul în cale în 2018 VIDEO

UDMR: Am votat modificarea Legii organizarii judiciare si legea care reglementeaza functionarea CSM, pentru ca acestea intaresc lupta impotriva coruptiei

Cortegiul funerar al Regelui Mihai, așteptat de sute de oameni, la Palatul Regal din Capitală

Utile: Apa plata cu lamaie poate reprezenta un pericol pentru organism; Oboseala cronica, irascibilitatea si depresia pot fi semne ale unor boli tiroidiene care trebuie tratate de urgenta; Ce sa bei inainte de culcare ca sa arzi calorii toata noaptea

Politic show: Ce ascunde trocul PSD-UDMR care a omorat democratia in Parlament; Comisia Iordache mai pregateste o lovitura. Comunicarea publica a informatiilor din dosare in faza de urmarire penala; Comisia SRI, sesizata in cazul mortii lui Dan Adamescu

Igor Dodon va efectua o nouă vizită oficială în Rusia

Tatăl primei fete atacate la metrou face MĂRTURII HALUCINANTE: Aproape două ore am stat ca să-mi ia declarația

Iulia Vântur, dată afară! Cine i-a luat locul la "Ferma vedetelor"

Deputata USR Cosette Chichirău ar fi ameninţat-o pe o colegă de la ALDE: "Vă aştept la metrou"

Handbal f: Suedia - Franta si Olanda - Norvegia, in semifinalele Campionatului Mondial

ROXANA VANCEA, video necenzurat pe site-urile din întreaga lume. A arătat TOT

Femeia care a împins o tânără pe linia de metrou, arestată preventiv pentru 30 de zile

S-au stabilit semifinalistele CM de handbal 2017. PROGRAMUL meciurilor

Brexit: Theresa May pierde la limită un vot crucial în Parlament

Secretarul general al ONU: Iranul respectă termenii Acordului nuclear

Mahmud Abbas anunță că va cere anularea statutului de membru al ONU al Israelului

Norvegia a "distrus" Rusia la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cele două semifinale au fost stabilite

Camera Deputaţilor le-a MĂRIT salariile: Ei sunt bugetarii care vor primi cu 35% mai mult

Filosoful Mihai Șora a intrat primul în Sala Tronului ca să-i aducă un omagiu Regelui Mihai

Igor Dodon va efectua o nouă vizită oficială în Rusia

Au vrut să facă sex ca în filmele porno, dar au comis-o! | VIDEO

Fotbal: Real Madrid, în finala Cupei Mondiale a cluburilor

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Camera Comunelor modifică procedura BREXIT, ceea ce constituie o lovitură pentru Theresa May / Eforturile de ajungere la un acord între Londra și Bruxelles, în PERICOL / Reacția guvernului britanic

Au făcut sex în restaurantul plin de oameni. Ce a făcut ospătăriţa când i-a văzut VIDEO XXX

Dovedit ştiintific, ce se întâmplă în corpul tău când faci sex mai des

Top 10 semne că eşti cu femeia nepotrivită

O piață din Centrul istoric va purta numele Regelui Mihai I. Aici se află vila lui Petru Groza

Actrita Salma Hayek il acuza pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala. Ani de zile el a fost monstrul meu

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 14 decembrie

VIDEO Mădălina Ghenea este protagonista unor scene de sex, în serialul "Borgia: Adevăr și frică"

Cum a acționat Statul Paralel din SUA împotriva lui Donald Trump. Un fost şef al CIA recunoaște deschis implicarea sa şi a Statului Paralel împotriva lui Donald Trump înainte de alegeri când el era încă ofițer activ.

Seria Harry Potter are un nou capitol, multumita inteligentei artificiale

Cei mai celebri septupleţi din lume au împlinit 20 de ani. Vezi cum arată acum

Cum l-a făcut Șumudică pe Miriuță să se simtă mic! Antrenorul lui Kayserispor: "Aici nu-ți dispare mașina din parcare" :)

Unde i-au surpins fotografii pe Shakira și Pique | FOTO Ce se întâmplă cu relația celor doi după certurile tot mai dese din ultimul timp

Paste cu ton, roşii şi busuioc

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Coincidenţe ULUITOARE. Regele Mihai, urmărit de numărul 13. Iată simbolistica acestui număr

FOTO Piața Sfatului, în imagini de arhivă. Cum arăta punctul zero al Brașovului în urmă cu un secol

S-a reactivat şi progresistul Klemă şi-şi încalcă din nou statutul de Ambasador. Klemm: Slăbirea legislației care permite să aveți un sistem judiciar independent poate expune România la amenințări de peste hotare, inclusiv din partea Rusiei

Magdalena Şerban, agresoarea de la metrou, a fost arestată pentru 30 de zile

Cum a impulsionat Gheorghe Funar industria IT la Cluj. Naționalismul catalogat de progresişti "sălbatic" al "primarului tricolor" a produs, în timp, la Cluj-Napoca un efect BENEFIC neașteptat de progresişti

Ceaiuri care te scapă rapid de tuse. Cele mai eficiente plante pentru afecțiunile respiratorii

Cristiano Ronaldo a doborât un nou record în urmă cu puțin timp! Performanța reușită la câteva zile de la câștigarea Balonului de Aur

VIDEO De ce femeile aleg să tacă după o agresiune sexuală. Concluzia cutremurătoare a unui studiu

Reacția conducerii lui Dinamo în privința transferului lui Paul Anton în Rusia! Detaliile oferite de Dănciulescu

Cum să te înţelegi cu soacra: Sfaturi în funcţie de zodie

CITATUL ZILEI

Pittella: România și Bulgaria trebuie admise rapid în Schengen. UE trebuie să respecte promisiunile

Volei feminin: CSM Volei Alba Blaj a debutat cu o victorie în noua ediție a Ligii Campionilor

Minune înainte de Crăciun. O tânără şi-a regăsit familia după 27 de ani

Polpettone umplut, învelit în bacon

Accident grav la Bistriţa: 19 răniţi după ciocnirea dintre un microbuz şi un autoturism

Fuego, decizie radicală de ultimă oră. "Îmi cer scuze, dar..."

Ministerul Economiei înființează Casa de Comerț, pentru integrarea ofertelor de afaceri ale României

Franta propune existenta unei varste de consimtamant pentru utilizatorii Facebook. Copiii sub 16 ani nu isi vor putea face cont fara acordul parintilor

Autocar cu 19 persoane la bord, implicat într-un accident în Pasul Tihuța

O mare sportivă l-a atacat pe Trump. "La JO 2018, nu îl voi reprezenta pe președintele SUA". Reacțiile primite au șocat-o

Fanii lui Partizan s-au bătut între ei înaintea derby-ului cu Steaua Roşie VIDEO

Bugetul Ministerului Dezvoltării și Fondurilor Europene, adoptat de Comisiile reunite din Parlament. MDRAPFE va avea cu 30,6% mai mult decât alocarea din 2017

UDMR: Am votat modificarea legii organizării judiciare şi legea care reglementează funcţionarea CSM

Real Madrid, în finala CM al Cluburilor. Când şi cu cine joacă pentru marele trofeu VIDEO

Simona Halep o va întâlni pe Johanna Konta, la turneul demonstrativ de la Hua Hin

Alexandra Dinu, alături de Adrien Brody la Bucureşti. De ce a lipsit Mario Mutu

Ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, a avut marţi o întrevedere cu senatorul republican Marco Rubio

Seful israelian al Informatiilor afirma ca l-a invitat pe printul mostenitor al Arabiei Saudite sa faca o vizita in Israel si cere Arabiei Saudite sa reprezinte palestinienii

ANDRA, APROAPE GOALĂ! Uite-o CU SÂNII LA VEDERE, înainte să îl cunoască pe Măruță | VIDEO INCENDIAR

Imagini incendiare cu Oana Zăvoranu şi un bărbat misterios. Motiv pentru care iubitul ei a vrut să se sinucidă

Cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter în județul Buzău

Cum citim rezultatele votului din 2016? MÂNIE POPULARĂ. Iohannis şi Cioloş cu întreaga lor rețea de progresişti, ONG-iști şi SOROS-işti au nenorocit țară într-un an de guvernare cât alții în zece.

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

Femeia care a împins două tinere în faţa unor garnituri de metrou, cercetată pentru omor şi tentativă de omor

Un om fără adăpost a găsit 300.000 de euro într-un aeroport din Paris

Ce este de fapt Metoda Monte Carlo (Monte Carlo Tree Search - MCTS) de simulare şi de decizie, utilizată de inteligența artificială Alpha Zero de la Google care a devenit campion mondial la şah

S-a reactivat la PROTESTELE soroşiste #rezist şi Cioloş de la ONG-ul "Friends of Europe" finanțat de Soros, împreună cu soroşista Prună. Cioloş: "Legile justiţiei, masacrate în Parlament"

Oficial rus: Moscova nu privește cu calm activitatea crescută a NATO din Caucazul de Sud

FOTO Documente de marcă din Războiul de Independență de la 1877-1878. Cum era schițată linia frontului și care erau ordinele trasate

Produsele-minune din anii interbelici împotriva căderii părului și mătreții. Cum erau promovate specialitățile Sebol

Unul din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de ajutor. 77 de maternităţi, dotate cu echipamente în valoare de 3.100.000 euro

Cum a cucerit-o Codin Maticiuc pe Flavia: "A trebuit să muncesc din greu"

Tabla de Sah (desenata doar cu caractere)

Un chirurg britanic recunoaste in fata justitiei ca si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacieni, in timpul unor operatii de transplant

Femeia care a impins o tanara in fata metroului, in statia Dristor, arestata pentru 30 de zile

SUA: Federal Reserve majoreaza dobanda de interventie cu un sfert de punct procentual

ULTIMA ORĂ | Cehia, eliminată de la Campionatul Mondial de handbal! Adversarele României din sferturi au cedat în fața Olandei

Real Madrid s-a calificat în finala Campionatului Mondial al Cluburilor

Andres Iniesta: M-ar deranja să-l văd pe Neymar la Real Madrid, pentru că este un jucător decisiv

Botoșani: Portret al fostului suveran Mihai 1, creat de un artist din Dorohoi, expus la City Gallery

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial al Cluburilor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2136, afisate in 18 pagini.ieri 20:06 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 03:39 CITATUL ZILEI